logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

478 Повећање компетенција наставника за квалитетније остваривање педагошке ефикасности рада на часу Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаОШ „Жарко Зрењанин”, Ђурђа Смедеревца 78, 23000 Зрењанин
КоординаторМилован Ђуришић, milovandjurisic@gmail.com, 023/565-712, 064/164-57-00
АуториМилован Ђуришић
РеализаториЕдита Сатлер, Биљана Танкосић, Милован Ђуришић, Миријана Ђуришић
Општи циљевиРазвијање компетенција наставника да планира, дизајнира, организује користи савремену технику и образовну технологију и ефикасно реализује наставу, тако да перманентно повећава квалитет педагошке ефикасности наставе /учења у складу са постављеним друштвеним и циљевима програма, способностима, тренутним потребама и развојним могућностима ученика у реалним школским условима
Специфични циљевиПланирање и припремање наставе уз уважавање стручних, дидактичких, психолошких принципа; Организација и дизајнирање амбијента (ерголошки, дидактички психолошки, естетски, хигијенски) за безбедан, пријатан, ефектан и ефикасан рад на часу, који ће одговарати потребама и развојним могућностима деце/ученика, њиховим стиловима и темпу учења; Коришћење постојећег репертоара и креирања нових поступака за стварање сазнајне, мотивационе, емотивне спремности ученика за активно и успешно учење на часу; Употреба метода наставе/учења помоћу којих ће ученици активно освајати и усвајати чињенична и процесна знања, развијати способности, формирати социјалне вештине, навике, вредносне ставове, и друга позитивна својства личности и тако омогућити сваком детету/ ученику да максимално развије своје генетске потенцијале и оствари очекивана школска постигнућа; Ваљан (адекватан) избор и функционално и креативно коришћење савремене наставне технике и технологије на часу; Правилно поимање обавеза, могућности и начина за систематско и објективно праћење, процењивање и оцењивање ангажовања и нивоа постигнућа ученика, уз ефикасно давање повратне информације ученицима о стању и и инструкција како даље успешније да уче; Стручно, самокритичко преиспитивање и самовредновање сопственог рада и резултата, на основу којих ће предузимати мере за иновирање и унапређивање своје педагошке ефикасности
Садржај и активности 1. Савремени системи/модели наставе и учења. 2. Нове улоге и компетенције наставника. 3. Организовање простора и обликовање амбијента за наставу/учење. 4. Савремена наставна техника и технологија. 5. Час као ефикасан облик наставног рада и учења. 6. Наставне методе и облици учења на часу. 7. Диференцијација и индивидуализација у настави/учењу на часу. 8. Мотивација ученика за школско учење. 9. Праћење, вредновање и оцењивање напредовања и постигнућа ученика. 10. Евалуација и самоевалуација рада наставника. 11. Планирање рада наставника „дизајнирање“ наставе/учења за реалан час.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, , стручни сарадник у предшколској установи/школи, васпитач у дому ученика, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)