logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

477 Планирање у разредној настави уз примену иновативних метода Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаДруштво учитеља Новог Сада (ДУНС), Војводе Путника 1, 21000 Нови Сад
КоординаторДрагана Глоговац, mpns.dglogovac@eunet.rs, 021/468-689, 064/139-16-08
АуториДаница Коцевска, Драгана Глоговац
РеализаториДаница Коцевска, Драгана Глоговац
Општи циљевиПомоћ и подршка наставницима у разредној настави у изради наставних планова прилагођавањем метода, облика рада и стилова учења ученика
Специфични циљевиУочавање значаја адекватног планирања и припремања наставног процеса; Боље разумевање повезаности циљева, задатака, исхода, садржаја, метода и облика рада у планирању наставе; Оспособљавање наставника за примену различитих метода и облика рада у настави; Подстицање на промишљање о наставном процесу и његовом Усклађивању са стиловима учења ученика, у циљу обезбеђења функционалног знања ученика.
Садржај и активности 1. Појмовна апаратура (објашњење појмова – наставни план, годишњи/глобални план и оперативни план). 2. Конципирање наставног плана у млађим разредима основне школе на основу прописаног Наставног плана и програма. 3. Процес конципирања оперативног плана на примеру обавезних наставних предмета у млађим разредима основне школе. 4. Методе наставе и учења и облика рада који подстичу мисаону активацију ученика у складу са адекватним наставним садржајем ради креирања оперативног плана. 5. Усклађивање одабраних метода и облика рада са стиловима учења ученика ради обезбеђивања функционалног знања ученика. 6. Вежбе израде скице за наставни час на примерима. 7. Резиме корака.
Циљна групанаставник разредне наставе, стручни сарадник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)