logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

474 Оцењивање у функцији учења Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаЦентар за примењену психологију, Ђушина 7/3, 11000 Београд
КоординаторНина Репац, nina@dps.org.rs, 011/323-29-61, 063/605-980
АуториРадмила Корица Тошовић
РеализаториРадмила Корица Тошовић, Невенка Ивановић Драшковић, Мирјана Потић
Општи циљевиУнапређивање праксе оцењивања ученичких постигнућа применом формативног модела оцењивања
Специфични циљевиПодстицање формирања позитивног става према развојној функцији оцењивања; Упознавање са једним конкретним моделом формативног оцењивања и са више различитих техника формативног праћења и оцењивања.
Садржај и активности 1. Традиционално оцењивање. Циљ: Лични доживљај традиционалног оцењивања; Критички осврт на недостатке устаљене праксе оцењивања. Ми у улози оцењивача; Атрибуција традиционалног оцењивања, Закључак (Афирмисање става да је сврха унапређивања процеса оцењивања елиминисање недостатака постојеће праксе у оцењивању, а један од модела који томе ефикасно доприноси је модел систематског праћења напредовања ученика у учењу и развоју.) 2. Функције, принципи и врсте оцењивања. Циљ: Проширивање и активирање знања наставника о функцијама, принципима и врстама оцењивања. Радионица: У настави дајем предност...; Кратак теоријски осврт (О функцијама и принципима оцењивања са акцентом на функцију у односу на ученика – учење и развој и на принцип по којем оцењивање треба да прожима све активности у настави; Кратак приказ сумативног и формативног оцењивања); Дискусија. 3. Формативно оцењивање. Циљ: Подстицање позитивног става према формативном оцењивању. Развој компетенција за примену формативног оцењивања у пракси. Активности: Теоријски оквир – Дефинисање формативног оцењивања стављањем акцента на развојну и превентивну улогу ове врсте оцењивања.Примери из школске праксе: Афирмисање става да је формативно оцењивање изводљиво у садашњем систему средњег образовања. Мишљење учесника. 4. Један модел формативног оцењивања. Циљ: Упознавање једног модела формативног оцењивања. Увежбавање примене модела у пракси. Оспособљавање за примену и развијање модела формативног оцењивања. Активности: Презентација модела; Услови за примену модела; Упознавање са појмом и улогом syllabus-а наставног предмета; Презентација једног модела syllabus-а; Појам и улога стандарда знања; Технике праћења и оцењивања ученика; Скала оцена и критеријуми оцењивања. 5. Циљ: Интеграција. Активност: Размена мишљења о оцењивању у функцији учења мислим, осећам, нејасно ми је, очекујем. Евалуација семинара. Договор о размени искуства оцењивања на часу стеченог у периоду од једне године.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (14 бодова)