logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

473 Оспособљавање приправника за самосталан образовно-васпитни рад кроз припрему за полагање испита за лиценцу Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаАсоцијација стручњака у модернизацији образовања и стручног усавршавања''Академик'', Николаја Гогоља 24, 11030 Београд
КоординаторРадмила Панзаловић, akademikrs@sezampro.rs, 011/357-13-75, 064/869-09-49
АуториСлавица Ракић
РеализаториБранкица Грмуша, Славица Ракић
Општи циљевиКонтинуирано унапређивање образовно-васпитне праксе
Специфични циљевиУважавање потреба образовно-васпитне праксе, знања и искуства наставника и стручних сарадника; Унапређивање, знања, вештина и способности за примену најразличитијих метода, техника и облика рада у свакодневној пракси; Унапређивање, знања, вештина и способности за квалитетно вредновање кроз процес анализирања, кориговања, планирања сопствене наставне праксе и праћење развоја и постигнућа ученика у наставном процесу; Развијање и усвајање одређених знања код ученика кроз оспособљавање наставника за благовремено и квалитетно планирање и припремање за наставу; Развијање свести о неопходности самовредновања и његовог значаја на квалитет наставе; Разумевање сопствене праксе кроз самоостваривање компетенција по областима рада; Пружање основних смерница за лакше разумевање: поступка увођења у посао наставника – приправника, улогу ментора и стручних сарадника у праћењу увођења у посао наставника приправника
Садржај и активности 1. Законска регулатива. 2. Методе, облици и наставна средства. 3. Вредновање и самовредновање. 4. Сарадња са ученицима, колегама, породицом и локалном средином. 5. Професионални развој. 6. Планирање наставних садржаја (глобално и оперативно). 7. Конципирање непосредне припреме за реализацију наставног часа. 8. Праћење развоја и постигнућа ученика (оцењивање и тестови знања). 9. Педагошка документација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), стручни сарадник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)