logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

471 Оснаживање компетенција наставника и васпитача Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаУдружење наставника "Опстанак", Железничка 85, 31000 Ужице
КоординаторЈелена Павловић, jpavlovic63@gmail.com, 031/513-092, 064/488-98-66
АуториЉубинка Крвавац, Јелена Павловић
РеализаториЉубинка Крвавац, Јелена Павловић, Зорица Тодоровић
Општи циљевиЈачање дидактичко-методичких компетенција наставника/ васпитача у области планирања, организације, реализације и евалуације наставног/васпитног процеса/активности; Оспособљавање наставника/васпитача за примену критичке и конструктивне анализе часа/активности за самосталну процену квалитета и ефикасности изведеног часа/активности, неговање способности за организацију наставе/активности применом (интер)активних стратегија и метода рада
Специфични циљевиУпознавање са дидактичким троуглом – улоге и типови наставника, вештине комуникације, стандарди компетенција; Различити приступи планирању и припремању; Самовредновање, принципи учења; Уочавање карактеристика различитих облика рада и метода, наставних средстава и наставних материјала; Увођење наставних техника као инструмената развоја критичког мишљења ученика: Кооперативно самоорганизовано учење; Тимски рад: „бродолом на мору“, израда тестова знања, употребљивост различитих техника евалуације часа и брзог мониторинга; Стандарди квалитета рада васпитача, планирање и самовредновање, уочавање карактеристика различитих облика рада и метода; Тимски рад: „бродолом на мору“, коришћење инструмената за праћење развоја деце; Значај стручног усавршавања васпитача и професионалног развоја
Садржај и активности а) За наставнике: 1. Дидактичко-методички аспекти наставе – педагошки троугао, комуникација, компетенције. 2. Планирање и припремање, образовни стандарди у оквиру планирања и припремања, принципи учења. 3. Облици рада, наставне методе и технике као инструменти развоја критичког мишљења ученика, наставна средства и наставни материјали. 4. Примена могућих активности на часу. 5. Ресурси који могу подржати образовно-васпитни рад. 6. Оцењивање – тестови знања и Блумова таксономија. 7. Евалуација и самоевалуација наставног процеса са пратећим радионичарским радом. 8. Снимак часа (активна и традиционална настава) и вредновање помоћу инструмента. 9. Евалуација и брзо праћење (мониторинг) – технике рада, стручно усавршавање и професионални развој наставника.
б) За васпитаче: 1. Основни елементи васпитно-образовног процеса, стандарди квалитета рада васпитача, самовредновање планирање и припремање активности. 2. Облици рада и васпитно-образовне методе. 3. Снимак активности и вредновање помоћу инструмента. 4. Праћење развоја деце – разне технике. 5. Стручно усавршавање и професионални развој васпитача.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)