logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

467 Образовно-информациона технологија у планирању, реализацији и вредновању наставног рада Компетенцијa: K2
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаЕдусофт, Омладинских Бригада 7 В, 11000 Београд
КоординаторДанимир Мандић, edusoft@verat.net, 063/215-996, 063/215-996
АуториДанимир Мандић
РеализаториДанимир Мандић, Младен Вилотијевић, Вељко Банђур, Александра Мандић
Општи циљевиУпознавање са педагошким ефектима примене савремене образовне технологије, (дидактички медији, образовни софтвер, образовна телевизија, образовање на даљину и технологија коришћења Интернета у образовању; Оспособљавање за рад са софтверима за креирање дидактичких ресурса и моделовање материјала у складу са општим дидактичким принципима
Специфични циљевиСтицање практичних способности за креирање дидактичких ресурса поштујући опште дидактичке принципе и оспособљавање за комплексно вредновање наставног рада
Садржај и активности 1. Иновирање знања и вештина учесника у примени образовне информационе технологије. 2. Упознавање са основним појмовима из образовне технологије. 3. Педагошки ефекти примене дидактичких медија. 4. Врсте дидактичких медија. 5. Могућности примене образовне телевизије. 6. Врсте образовног софтвера. 7. Технологија примене образовног софтвера. 8. Интернет технологије у образовању. 9. WEB портали у образовању. 10. Напредно коришћење дидактичких ресурса у интернет окружењу. 11. Упознавање са основним начелима за планирање наставе подржане информационом технологијом. 12. Упознавање са софтверима за креирање дидактичких медија. 13. Интеграција нових медија у наставни процес. 14. Организација наставе подржане новим технологијама. 15. Мултимедијалне учионице у реализацији савремене наставе. 16. Вредновање наставног рада. 17. Самовредновање наставника.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25-30
Трајањетри дана (24 бода)