logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

462 Наставне методе између теорије и праксе Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаПедагошки завод Војводине, Булевар Михајла Пупина 6, 21100 Нови Сад
КоординаторЛенка Маравић, lenkam@pzv.org.rs, 021/422-750, 063/443-604
АуториЗденка Ивковић, Јелена Криш Пигер
РеализаториЗденка Ивковић, Јелена Криш Пигер
Општи циљевиРазвој теоријских и практичних компетенција наставника у примени различитих наставних метода у настави
Специфични циљевиПобољшање квалитета наставе правилним избором наставних метода; Јачање мотивације ученика за учење креирањем кооперативне климе у настави
Садржај и активности 1. Појам, развој и класификација наставних метода; Дефинисање наставних метода; историјски развој наставних метода; класификација наставних метода према: изворима знања, наставним садржајима, облику рада, процесу сазнања у настави; предности и недостаци појединих наставних метода; класичне и(ли) савремене наставне методе; 2. Условљеност наставних метода различитим факторима наставе; условљеност избора метода наставним системом: наставним предметом, наставним садржајем, дидактичким принципима, узрастом и предзнањем ученика, типом личности и улогама наставника, опремљеношћу школе, процесом учења. 3. Практична примена наставних метода. Место и значај наставних метода у припреми за час; обликовање и ток часа са нагласком на наставне методе; примена различитих наставних метода на примеру истих наставних садржаја; примена истих наставних метода на различитим садржајима; процена вредности појединих наставних метода и очекиваних ефеката примене истих.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)