logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

457 Мултимедијa у настави и учењу у основној школи Компетенцијa: K2
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић 6, 34000 Крагујевац
КоординаторЗорица Николић, czsukg@gmail.com, 034/335-991, 069/295-18-29
АуториМиљана Милојевић, Љиљана Јанићијевић
РеализаториМиљана Милојевић, Љиљана Јанићијевић, Зорица Поповић
Општи циљевиУнапредити и осавременити наставу применом мултимедија у реализацији наставних и ваннаставних садржаја у основној школи
Специфични циљевиОспособити наставнике за креирање презентација и тестова са различитим наменама – предавања, утврђивања и провере знања; Употреба образовних CD-а
Садржај и активности 1. Упознавање наставника са местом и улогом мултимедија у савременом образовном процесу (утицај на повећање активности, мотивацију, пажњу, напредовање ученика у складу са индивидуалним способностима и предзнањима, као и инструментом квалитетнијег и ефикаснијег вредновања знања). 2. Упућивање на различите изворе мултимедијалних садржаја (едукативни CD, енциклопедије, електронски уџбеници, базе знања, електронски тестови, речници, атласи, приручници). 3. Електронски тестови – упознавање путем предавања и решавањем примера тестова из природе и друштва за четврти разред на Web порталу http://multimedija.edumoot.com. 4. Кратак увод у програм Мооdl, његов значај и примена готових електронских тестова у оквиру пројекта „Увод у електронско процењивање знања“. 5. Практичан рад (покретање програма, решавање теста). 6. Обука за израду електронских тестова у програму Moodle. 7. Упознавање са различитим типовима задатака и њиховим добрим и лошим странама. 8.Фазе електронског тестирања (припрема, достављање и вредновање задатака и теста у целини). 9. Изложити поступак писања/израде различитих типова задатака у Moodlе-у – тачно/нетачно, вишеструки избор, спаривање, питање са кратким одговором, есеј, нумеричко, рачунско питање, повезивање кратких одговора, уграђени одговори. 10. Израда теста – провере знања из различитих наставних области. 11. Самосталан рад на упознавању образовних CD-а који су на располагању. 12. Изложити поступак прављења Power Point презентација – практично и поделом штампаног материјала. 13. Шта је Microsoft Power Point и где се примењује. 14. Покретање (стартовање) програма Microsoft Power Point 15. Опције за креирање нове презентације или форматизовање постојећих – креирање нове презентације. 16. Дефинисање презентације, слајда и његово креирање. 17. Креирање наслова, текста и избор слика из Clip Art-a, табеле, графикона или неког другог садржаја. 18. Опредељивање за опцију обухвата (Slide Show, начин појављивања слајдова, дефинисање начина појављивања појединих делова текста у слајду и снимање презентације која остаје на диску). 19. Креирање садржаја датотеке који се може више пута користити у наставном раду и другим делатностима. 20. Израда нацрта/сценарија презентације (избор текста, задатака, фотографија) путем радионице. 21. Креирање презентације практичним радом на рачунарима. 22. Приказивање и коментар презентација. 23. Упознавање са могућностима извођења наставе у фонолабораторији. 24. Евалуација семинара.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)