logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

451 Методика примене мултимедија у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаЦентар за развој и примену науке, технологије и информатике, Булевар Ослобођења 39, 21100 Нови Сад
КоординаторЈован Сандић, so.sandic@gmail.com, 021/442-352, 060/020-27-40
АуториСлободан Попов, Сандић Јован, Жарко Брауновић
РеализаториСлободан Попов, Јасна Адамов, Сандић Јован, Јасмина Пастоњицки, Лери Менгер, Дијана Коцкаревић, Јованка Терзић, Златко Тешан, Зденка Чолаков, Ковиљка Прошић - Пилиповић
Општи циљевиСтицање дидактичко-методичких знања из области савремене наставе и могућностима примене мултимедија у настави
Специфични циљевиУпознавање образовних и потребних софтвера; Формирање вештине наставника у примени мултимедија у различитим предметима; Промена приступа ученицима
Садржај и активности 1. Психолошко-педагошки аспект мултимедија (Теоријска разматрања – Педагошко-психолошке основе примене информационе технологије у процесу учења и наставе. Основне педагошке карактеристике и могућности информационе технологије и мултимедија које оправдавају њену примену у процесу учења. Конструктивистичка теорија стицања знања и учења уз примену мултимедија. Начини и облици трансформација информација у знање). 2. Методика примене мултимедија у настави (Теоријска разматрања – Карактеристике модерне наставе. Могућности дидактичко-методичког обликовања савремене наставе. Улога мултимедија у настави. Дидактичко-методички аспекти и могућности примене мултимедија у различитим наставним предметима. Могућности комбиновања примене мултимедија у настави са осталим начином рада ученика и наставника –коришћење и других извора знања – интернет, електронске енциклопедије, природа, друштвени живот, књиге, огледи и друго. Измењена улога и специјализација наставника за рад са медијима и технологијом. Интeрактивне методе и настава различитих нивоа сложености. Стваралачка настава. Активна настава. Пројектна метода. Кооперативно учење. Практичан рад – Анализа наставних садржаја одређеног наставног предмета са аспекта активности ученика и наставника и оправданости примене одређеног медија. Практично оспособљавање за примењивање мултимедијалних пакета – програма у складу са наставним предметом, односно наставном јединицом). 3.Техника примене мултимедија у настави (Практичан рад учесника. Овладавање вештинама у примени различитих образовних софтвера; оспособљавање за претраживање, селекцију, прераду и примену софтверских пакета. Модели припрема за час интерактивне мултимедијалне наставе – посебно активност наставника, активност ученика – и за варијанте самосталног рада, целе групе, у пару ученика).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (21 бод)