logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

446 Корак по корак – квалитетном образовном праксом ка друштву знања Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, 11000 Београд
КоординаторВесна Златаровић, ciip-vesna@sbb.rs, 011/322-39-09
АуториВесна Златаровић, Олга Лакићевић
РеализаториВесна Златаровић, Соња Париповић, Слађана Голубовић, Ивана Грошко, Бобан Јовановић, Олга Лакићевић, Татјана Матијаш, Душанка Јерковић, Тамара Томашевић, Милена Михајловић, Светлана Радосављевић
Општи циљевиУпознавање принципа образовног и васпитног рада усмереног на дете и начине ефикасног подстицања процеса учења
Специфични циљевиКреирање подстицајне средине за учење; Разумевање механизама конструкције знања; Упознавање са техникама кооперативног учења; Развијање тимског рада
Садржај и активности 1. Циљеви и начин рада. 2.Сагледавање процеса успостављања правила као дела животних вештина и прављење паралеле са праксом у одељењу. 3. Разматрање појма „друштво знања“ и очекивања од образовања. 4. Сагледавање промена у савременом друштву од постиндустријског у информатичко и утицаја који те промене имају на потребна знања, вештине и ставове битне за свакодневни живот и професионални развој. 5. Упознавање учесника са циљевима и педагошким принципима квалитетне васптино-образовне праске усмерене на дете и процесе учења засноване на савременим разумевањима дечијег развоја и процеса учења. 6. Разумевање процеса учења као конструкције знања. 7. Разматрање кључних карактеристика и услови успешног учења за децу и одресле. 8. Размена искуства о стварању ситуација у којима деца успешно уче. 9. Карактеристике интеракције у одељењу између вршњака и наставника која подстиче учење. 10. Разумевање холистичког приступа детету у васпитању и образовању и значај социјалне и емоционалне интелигнеције у васпитном-образовном процесу. 11. Могућности за укључивање породица и локалне заједнице у васпитни-образовни процес. 12. Сагледавање породица као првих учитеља деце. 13. Упознавање учесника са многобројним облицима сарадње са породицом и принципима успостављања партнерских односа. 14. Инклузија, уважавање различитости, образовање за демократију као принцип квалитетне образовно-васпитне праксе. 15. Практичне импликације осетљивости за различитост и њихово уважавање у васпитном-образовном процесу. 16.Разноврсни начин праћења напретка, оцењивања и планирање у односу на развој детета и постигнуте резултате. 17. Начини укључивања партнера у образовање, планирање и оцењивање. 18. Врсте и функција дечијег портфолија. 19. Праћење напретка портфолијем. 20. Стратегије подучавања – подстицај развоју целокупне личности. 21. Сагледавање сопственог стила учења и могуће везе са омиљеним начином подучавања. 22. Развијање осетљивости, вештина и знања за прилагођавање стратегија подучавања индивиудалним стиловим учења. 23. Разумевање принципа креирања подстицајне средине за учење као једног од покретача процеса сазнавања. 24. Упознавање са начинима организовања средине за учење и импликације креираних физичких окружења на процесе сазнавања. 25. Разматрање повезаности концепта целоживотног образовања и професионалног развоја. 26. Професионални развој као неопходна компонента наставничког позива. 27. Формирање заједнице која учи. 28. Разматрање шта концепт „пракса усмерена на учење и дете“ садржи. 29. Разматрање своје праксе у том контексту и значаја самоевалуације. 30. Разумевање тока промене и освешћивање различитих начина реаговања на промену.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)