logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

445 Компетенције наставника за примену нове парадигме учења Компетенцијa: K2
Приоритети: 4,6
ИнституцијаФилозофски факултет – Одсек за педагогију, Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад
КоординаторБиљана Лунгулов, biljana.lungulov@gmail.com, 021/450-419
АуториМилица Андевски, Оливера Гајић
РеализаториМилица Андевски, Оливера Гајић, Биљана Лунгулов
Општи циљевиПрипрема наставника и стручних сарадника у школи за разноврсне нове и комплексне улоге предвиђене реформом система васпитања и образовања
Специфични циљевиРазвој комуникацијске компетентности наставника и смисла за успостављање разноврсних облика сарадње; Овладавање одређеним комуникацијским вештинама; Примена техника конструктивне комуникакције; Јачање дидактичко-методичке компетентности наставника у области планирања, организације, реализације и евалуације наставног процеса; Упућивање у стандарде квалитета и постигнућа у настави и стратегије евалуације; Оспособљавање наставника за примену критичке и конструктивне анализе наставног часа, за (само)евалуацију, самосталну процену квалитета и ефикасности изведеног часа
Садржај и активности 1.Улоге наставника у (интер)активној настави (наставничка, организаторска, партнерска, мотивациона, евалуаторска, сазнајно-дијагностичка, креатор емоционално-социјалне климе у одељењу, сарадничка...). 2. Комуникација и интеракција са родитељима, колегама и локалном заједницом. 3. Препознавање потреба ученика и модели комуникације наставника и ученика у наставном процесу (партнерска, кооперативна, конструктивна ...). 4.Увођење (интер)активних стратегија и метода учења. 5. Кооперативни облици наставног рада (интерактивно учење, тимски рад ...). 6. Пројектовање иновација (израда инвентара иновација, тј; прикупљање и мобилизација практичних искустава иновација у настави и њихова анализа). 7. Микропланирање – „дизајнирање“ наставног часа. 8. Израда сценарија за наставни час. 9. Специфични контекст у коме се изводи настава (циљеви васпитања и образовања одређеног предмета/области, природа садржаја, специфични избор наставних метода, карактеристике групе ученика, локални ресурси). 10. Образовна технологија. 11. Димензије евалуације наставе (комуникативна: интеракција, вербална комуникација, кооперација, саморефлексија наставника; дидактичко-методичка: планирање наставе, циљ и задаци, артикулација, питања и задаци; итд. друштвена: социо-културни миље). 12. Квалитет и евалуација наставног процеса. 13. Евалуација наставног часа по одабраним параметрима.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), стручни сарадник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)