logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

444 Компетентан наставник између теорије и праксе Компетенцијa: K2
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаПедагошки завод Војводине, Булевар Михајла Пупина 6, 21100 Нови Сад
КоординаторЛенка Маравић, lenkam@pzv.org.rs, 021/422-750, 063/443-604
АуториЈелена Криш Пигер, Зденка Ивковић
РеализаториЈелена Криш Пигер, Зденка Ивковић
Општи циљевиЈачање дидактичко-методичке и педагошко-психолошке компетентности наставника и стручних сарадника основних и средњих школа
Специфични циљевиПобољшање комуникације и квалитета наставе повећањем нивоа оперативности у раду и развојем кооперативних и интерактивних односа у настави
Садржај и активности 1. Наставник и његов професионални развој; Наставничке компетенције (појам) и процена сопствених компетенција; Различите активности наставника и слика о себи у односу на очекивања, потребе, дилеме, страхове, перспективу, самопоштовање, струку и професију; Од доминантног и ауторитарног наставника до кооперативног и демократског понашања наставника (ауторитет, ауторитарност и демократско понашање наставника у односу на дисциплину ученика). 2. Вештина комуникације – Појам комуникације, вербална и невербална комуникација; Комуникација ради подстицања развоја ученика; (Де)мотивација ученика за учење; Смер комуникације у појединим облицима рада; Оцена као повратна информација и мотивациони фактор; Законски прописи везани за оцењивање; Размена искустава и решавање конкретних проблем-ситуација; 3. Дидактичко-методички аспекти наставе – дидактика (појам); Припрема за час; Облици рада; Наставне методе и могуће активности на часу; Врсте наставе (активна, интерактивна, кооперативна, егземпларна, програмирана, проблемска, тимска и мултимедијална).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)