logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

44 Изградња одељењске заједнице успостављањем правила и самодисциплине Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, 11000 Београд
КоординаторДрагана Коруга, ciip-dragana@sbb.rs, 011/322-39-09
АуториДрагана Коруга, Олга Лакићевић
РеализаториДрагана Коруга, Олга Лакићевић
Општи циљевиУсвајање концепта позитивне дисциплине, подржавајућег васпитног модела у развијању и неговању односа наставник–ученик и ученик–ученик
Специфични циљевиУпознавање са начинима успостављања самодисциплине и самоодговорности и превазилажења сукоба у одељењу
Садржај и активности Teоријски оквир: 1. Социјални конструктивизам, развој вишеструке интелигенције (Гарднер), стилови учења (Колб), стадијуми развоја моралности (Колберг). 2. Дефинисање кључних појмова и њихова примена у остваривању васпитне функције школе (Школа као заједница која учи; Модели подстичућег васпитавања – самодисциплина; Концепт подстичућег ауторитета; Алтернативе кажњавању; Позитивна дисциплина – однос иземђу вредности, правила и последица кршења правила; Формулисање и прихватање правила и норми у ОЗ; Надокнада штете или обнова вредности; Одељенске процедуре; Доследност у подстицању самодисциплине код деце, позитивни ефекти на развој самоодговорности; Контрола импулса и управљање понашањем; Негативне импликације похвале и казне; Освешћивање заблуда, замки, изазова који отежавају здраве односе у одељенској заједници на свим релацијама; Развој демократичности у одељенској заједници; Права, обавезе и самоодговорност у одељењу; Активно укључивање ученика у активности одељења и заједнице; Вештине неопходне за конструктивну комуникацију у одељењу, тиму, конструктивно превазилажење сукоба и конфликата; Вођени дијалог; Преговарање у сукобима; Склапање договора/уговора са учесницима свађе/сукоба; Уважавање различитости као основ сарадње и узајамне подршке; Одлике тима, могуће улоге чланова тима и њихове карактеристике, фазе у изградњи тима у одељенској заједници, ефикасно руковођење тимом, одељенском заједницом; Превазилажење конфликата и неговање сарадње у тиму, вршњачко лидерство, демокра; Препознавање елемената концепта у конкретној школској заједници; Начини примене концепта у одељењу).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)