logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

436 Интерактивне табле у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаЦентар за развој и примену науке, технологије и информатике, Булевар Ослобођења 39, 21100 Нови Сад
КоординаторЈован Сандић, so.sandic@gmail.com, 021/442-352, 060/020-27-40
АуториСлободан Попов, Жарко Брауновић, Јован Сандић
РеализаториСлободан Попов, Жарко Брауновић, Јован Сандић, Mирјана Сандић
Општи циљевиДа се настава унапреди и приближи ученику и да се наставници оспособе да ефикасно користе интерактивну таблу у наставном процесу
Специфични циљевиОспособљавање наставника за коришћење потребног хардвера и софтвера (digital flip charts, анимација, интерактивних хипермедијалних вежби и софтвера)
Садржај и активности Модул 1: Интерактивне табле; Утицај интерактивних табли на процес наставе, одговарајући типови учења. Врсте интерактивних табли и могућности имплементације у наставни процес. Карактеристике постојећих интерактивних табли к и типични софтвери за електронске табле. Искуства у раду са интерактивним таблама. Приказ постојећих софтвера погодних за рад са интерактивним таблама. Карактеристични примери интерактивних лекција. Проналажење и преузимање интерактивних едукативних материјала са интернета. Повезивање табле са рачунаром. Калибрација и подешавање интерактивне табле. Прилагођавање софтвера потребама и навикама корисника. Софтвери за израду електронских белешки. Софтвери за Screen Capture и Screen Recording. Општа правила доброг образовног софтвера и анализа њихове употребљивости у раду са интерактивном таблом; Приказ и презентација процена. Увод у Digital Flip Chart software за израду интерактивних презентација прилагођених настави са електронском таблом. Креирање интерактивног материјала за сопствене потребе-радионица. Модул 2: Алати за израду материјала за употребу са интерактивном електронском таблом Digital Flipchart Software (oбрађује се софтвер у складу са конкретном таблом –ActiveInspire, Mimio Studio, SmartBoard Notebook). Коришћење напредних могућности Дигитал флипчарт софтвера за рад са интерактивним таблама. Интеграција мултимедијалних материјала у презентацију уз коришћење карактеристичних могућности образовних софтвера који се користе у раду са интерактивним таблама Израда једне наставне јединице помоћу поменутих алата – радионица. Модул 3: Софтвер за израду електронских квизова и вежби за употребу у настави са електронском таблом (HotPotateos). Увод у софтвер за израду интерактивних електронских вежби и квизова. Приказ делова и основних могућности; Анализа часа са аспекта употребе интерактивне вежбе у раду са интерактивном таблом. Општа правила креирања електронских квизова и вежби (читљивост, распоред, медији, прилагођеност узрасту, врсте питања, начин процене и евалуације вежби,...); Интеграција мултимедијалних материјала (видео, аудио, flash анимација, java аплети) у електронске вежбе уз коришћење карактеристичних могућности Хот потејтос софтвера (као што су drag and drop, упаривање,… коришћење напредних техника). Израда по једне интерактивне вежбе/квиза помоћу алата (JClose, JQuiz, JCross, JMix, JMatch) – радионица. Приказ и процена употребљивости направљених интерактивних вежби током радионице у раду са интерактивном таблом.
За сваки модул предвиђено је: Сагледавање проблематике и потреба васпитно-образовног процеса, упознавање са алатима за рад, израда конкретних материјала, дискусија о квалитету и употребној вредности израђених материјала, употреба израђених материјала у васпитно-образовном процесу. За све модуле одређени су конкретни задаци које полазник треба да реши за рачунаром и на интерактивној табли.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
* Програм може да се реализује и електронским путем.