logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

435 Интегрисана амбијентална настава Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаГеографски факултет - Универзитета у Београду, Студентски трг 3/III, 11000 Београд
КоординаторСлађана Анђелковић, slandjelkovic@gmail.com, 063/888-47-46
АуториСлађана Анђелковић
РеализаториСлађана Анђелковић, Зорица Станисављевић– Петровић, Љиљана Живковић, Славољуб Јовановић, Маја Врачар
Општи циљевиСтицање компетенција наставника за планирање, реализацију и евалуацију наставе у различитим природним и друштвеним амбијентима као специфичним срединама за поучавање и учење и стицање компетенција за тимски и кооперативни рад са ученицима на интердисциплинарним пројектима и истраживањима у различитим амбијентима
Специфични циљевиСхватање улоге и значаја различитих амбијената у подстицању активности карактеристичних за активне, партиципативне, искуствене облике учења; Оспособљавање полазника за извођење наставе у различитим амбијентима применом корелацијско-интеграцијског тематског планирања и тимског приступа
Садржај и активности 1. Анализа праксе и потреба учитеља везаних за примену амбијенталне наставе. 2. Различити физички амбијенти као специфична средина за учење и њихова улога у подстицању холистичког приступа учењу. 3. Реализација кроз наставни план и програм. 4. Методе и облици рада на отвореном простору и ван учионице. 5. Припрема, реализација и евалуација амбијенталне наставе. 6. Наставни пројекти у различитим амбијентима. 7. Укључивање деце са посебним потребама у заједничке пројекте који се изводе ван учионице. 8. Тимско интердисциплинарно стварање сценарија за извођење интегрисане амбијенталне наставе на основу интегрисања садржаја из различитих предмета истог разреда. 9.Стварање дневника и извештаја са неке посете (заједнички рад деце, видео-записи, тонски записи, извештаји) 10. Повезивање оног што се научило на терену са садржајима који се обрађују у редовној настави. 11. Помоћ наставницима у обогаћивању знања из ове области преко примера добре праксе, литературе, сајтова.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, стручни сарадник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)