logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

432 Зимски сусрети учитеља Србије „Jaчање професионалних компетенција просветних радника“ Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/3, Поштански Фах 74, 11000 Београд
КоординаторМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-53-85, 064/644-53-78
АуториМирјана Илић, Наташа Николић Гајић
РеализаториМирјана Илић Наташа, Николић Гајић, Гордана Јосимов, Весна Картал
Општи циљевиУсавршавање и подизање нивоа професионалних компетенција наставника у складу са актуелностима које се односе на унапређивање образовно-васпитног рада
Специфични циљевиУсвајање нових методичких приступа за унапређивање наставе; Усклађивање рада са актуелним законским прописима, стандардима, самовредновањем и планирањем
Садржај и активности а) Теоријски део – Актуелности у образовно-васпитном процесу.
б) Радионице – Савремени трендови у методологији и васпитно-образовном процесу: 1. Савремени начини планирања и релизације наставног процеса. 2. Природне науке. 3. Друштвене науке. 4. Изборни предмети. 5. Васпитни рад – Ненасилна комуникација – Здрави стилови живота. 6. Тестирања ученика – нивои постигнућа ученика млађег школског узраста. 7. Школа по мери сваког детета (инклузивно образовање, даровита деца, децa која имају тешкоће у развоју, индивидуални образовни планови, безбедност у школи и окружењу...). 8. Ваннаставне активности у млађем разредимаосновне школе. 9. Иновативне методе, облици рада и наставна средства. 10. Подршка информатичкој писмености просветних радника. 11. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)