logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

431 Завичајна школа наслеђа Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска бб, 11300 Смедерево
КоординаторСања Недељковић, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026/619-906, 060/683-19-08
АуториТатјана Гачпар, Невена Перић
РеализаториТатјана Гачпар, Невена Перић, Биљана Косановић, Катарина Живановић, Јелена Тасић
Општи циљевиКоришћење музејских ресурса у циљу иновирања методичких приступа обради наставних садржаја и подизања нивоа општег културног образовања и васпитања
Специфични циљевиОтварање школе према локалној средини и њеним ресурсима; Подстицање критичког, аналитичког и дивергентног мишљења учењем путем откривања и кроз игру.
Садржај и активности а) Теоријски део: Дидактичко-методички приступи коришћењу ресурса музеја у настави (педагошке теорије, холистички и интегративни приступ настави, тематско планирање, интерактивне наставне технике).
б) Радионица: 1. „Музеј као храм и форум“ (улога музеја у друштву и музеј као образовни ресурс локалне средине – делатност музеја, интерпретација наслеђа, образовна улога музеја, „његово височанство посетилац“, образовни туризам).
2. „Слагалица прошлости“ (затрпане фрагменте музејских експоната треба пронаћи, издвојити и очистити, склопити у целину, проучити, документовати и представити као јединствен музејски експонат). 3. „Ризница знања“ (музеалије као носиоци и одашиљачи информација у функцији стицања знања, развијања креативности и самосвести код ученика). 4. „Музејски времеплов“ (прво (т)актилна, а након тога и визуелна перцепција музејских експоната, описивање и цртање експоната, њихово презентовање, проналажење места експоната на временској ленти). 5. „У потрази за наслеђем“ (проналажење елемената наслеђа у епској народној песми, њихова контекстуализација, реконострукција историјског момента, презентација). 6. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)