logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

430 За, против и како – вештина аргументоване дискусије у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаДруга крагујевачка гимназија, Ђуре Пуцара Старог 2, 34000 Крагујевац
КоординаторИван Кaрадарeвић, yullunga@yahoo.com, 034/341-398, 064/291-59-70
АуториСнежана Грујић, Оливера Димић
РеализаториСнежана Грујић, Оливера Димић, Иван Карадаревић
Општи циљевиНаставник који је овладао реторским вештинама и способношћу логичког аргументовања у доказивању и преношењу постигнутих знања и вештина на ученике
Специфични циљевиРазвијање способности уочавања и стваралачког решавања проблема, мишљења заснованог на исправној логичкој аргументацији, прихватање поливалентних решења
Садржај и активности 1. Теоријски део: Реторика (опште карактеристике, краћи историјат, излагање о основним реторским фигурама). 2. Радионице: Стилско уобличавање говора (на понуђене теме стилски и језички уобличити различите врсте говора; дискусија о функцији употребљених фигура и стилским карактеристикама говора); Говорничка интерпретација текста (понуђене различите текстове на различите начине усмено интерпретирати, користећи различиту интонацију, примењивањем невербалне технике, извођење говора уз ометање, писање тзв. „празних“ говора). 3. Теоријски део: Дијалектика (појам, краћи историјат, логичка аргументација); Дискусија. 4. Радионица: Логичка аргументација (на понуђеним примерима ставова препознати оне о којима је могуће изводити за и против аргументацију); Логичке грешке (препознати недоследности мишљења у понуђеним различитим текстовима који су тако формулисани да садрже логичке грешке). 5. Теоријски део: Методички аспекти проблемске наставе са акцентом на радионичарским техникама рада; Дискусија. 6.Радионица: Проблемске ситуације у настави ( на текстовима из различитих области, у зависности од професије учесника, уочава се кључни проблем, формулишу тезе, осмишљава аргументација и креирање сценарија за час; представници група излажу своја решења). 7.Теоријски део: Дебата. 8. Радионица:Припрема едукативне дебате – примењиве у настави ( формирање два тима – афирмативни и негативни, у зависности од тима и теме осмишљавање аргументације за или против понуђене теме, опредељивање за начин говорничког излагања; припрема противаргумената за унакрсно испитивање и током својих говора). 9. Извођење дебата. 10. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15-25
Трајањедва дана (16 бодова)