logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

43 И најмањи корак је корак – тренинг за планирање пројеката и акција из области одрживог развоја Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар за образовање одраслих "EDUCA HUMANA", Коларчева 5/33, 11000 Београд
КоординаторЉубица Лалић, ljubica.lalic@educahumana.org, 060/672-22-72
АуториЉубица Лалић, Стела Стрсоглавец
РеализаториЉубица Лалић, Стела Стрсоглавец, Маријана Радиновић, Ксенија Симоновић, Борис Триван
Општи циљевиЈачање капацитета запослених за планирање и реализацију пројеката о одрживом развоју у циљу развоја компетенција ученика за живот у савременом друштву
Специфични циљевиОбука запослених за планирање и реализацију пројеката и акција; Развој знања и вештина за примену принципа одрживог развоја у животу школе
Садржај и активности 1. Увод – Ко, шта, како. 2. Одрживи развој – шта је то? Предавање и групни рад полазника на упознавању појма одрживог развоја (анализа постојећих дефиниција; упознавање са принципима одрживог развоја, повезаности одрживог развоја са свакодневним животом; упознавање са законским оквирима). 3. Кораци у планирању пројеката (технике и алати за успешно планирање и реализацију пројеката; примена теоретских знања о одрживом развоју у осмишљавању идејног решења пројекта) – Први корак – дефинисање проблема и циљева (дрво проблема, дрво циљева, МУДРО – SMART– матрица); Други корак – анализа заинтересованих страна; Трећи корак – циљне групе и очекивани исходи (дефинисање исхода; дефинисање индикатора успеха); Четврти корак – стратегија и план акције (процена сопствених ресурса и избора праве стратегије, сагледавање могућих препрека у реализацији пројекта; осмишљавање основних корака у планирању акције – ЛФА матрица); Пети корак – детаљан акциони план (алати за сачињавање детаљног акционог плана – гантограми); Шести корак – планирање трошкова (детаљно планирање трошкова; упознавање са категоријама и врстама трошкова као и структуром буџетских ставки);Седми корак – праћење и евалуација; Осми корак – извештавање о напретку и успешности акције (ефикасно извештавање – формулари за наративне и финансијске извештаје). 4. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника24-30
Трајањетри дана (18 бодова)