logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

425 Добра припрема за час – успешан час Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаОбразовно креативни центар, Д.Р. Бобија 6/1, 19210 Бор
КоординаторЗоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 064/286-30-80
АуториНаташа Станисављевић, Зоран Милојевић, Јасмина Момчиловић
РеализаториНаташа Станисављевић, Зоран Милојевић, Јасмина Момчиловић
Општи циљевиОспособљавање наставника да креирају припрему за час коришћењем адекватних наставних облика и метода примерено логици и структури наставних садржаја
Специфични циљевиУсвајање неопходних педагошких и дидактичких знања, метода рада и њихове везе са наставним садржајем за израду наставне припреме за час
Садржај и активности 1. Увод у семинар (припремање и планирање васпитно-образовног рада – врсте планирања и припремања). 2. Припремање наставника за час (наставна припрема – структура, елементи и функција; појам наставног часа и типологија часова; задатак - анкета). 3. Циљеви, облици рада и наставне методе (Блумова таксономија и њена улога у планирању наставног рада; постављање наставних циљева и њихов значај за управљање радом у настави; облици рада у настави – класификација, појмовно одређење фронталног, индивидуалног, групног облика рада и рада у пару; наставне методе – класификација, појмовно одређење метода – усменог излагања, разговора, демонстрације, практичних и лабораторијских радова, писања, читања и рада на тексту итд; задатак – тест знања). 4. Уводни део часа (функција уводног дела часа; улога наставника у уводном делу часа; улога/ активности ученика; опис додатних наставних метода за уводни део часа – структурисано представљање, интервју у паровима, анализа очекивања; задатак – тест знања – припрема за уводни део часа применом метода примерених циљу и садржају часа). 5. Обрада наставног садржаја – средишњи део часа (функција средишњег дела часа; улога наставника и активности ученика; опис додатних наставних метода за обраду наставног садржаја – испитивање помоћу картица, кошница, рунда питања, плакати са импулсима, моје становиште, снежна лавина, писмени разговор, мапа ума, дискусија на вртешци, плакати за и против, игра улога, акваријум, дискусија на подијуму; задатак – припрема за средишњи део часа, применом метода у облика рада примерених циљу и садржају часа). 6. Завршни део часа (функција завршног дела часа; улога наставника у завршном делу часа; улога/активности ученика; опис додатних наставних метода за завршни део часа – муња, рибарска мрежа, размишљања о трансферу, метода три речи, барометар распожења; задатак – припрем за завршни део часа применом метода примерених циљу и садржају часа). 7. Провера прирема часа у целини и дорада. 8. Завршни сусрет – представљање радова учесника програма; тест (одговори на питања учесника). 9. Евалуација семинара.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
* Програм може да се реализује и електронским путем.