logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

424 Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у школском учењу ученика Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаЦентар за инструктивне комуникације у образовању "Координата", Омладинских Бригада 85, 11070 Нови Београд
КоординаторБорислав Станојловић, bora.stanojlovic@gmail.com, 011/616-45-65, 064/190-86-74
АуториБорислав Станојловић
РеализаториБорислав Станојловић, Првослав Јанковић, Татјана Тубић, Слободанка Гашић, Тадија Ераковић, Весна Краварушић, Славица Чарапић
Општи циљевиУпознавање наставника са могућим факторима школског неуспеха и могућностима њиховог дијагностиковања, предупређења или отклањања
Специфични циљевиУпознавање наставника са методама, техникама и инструментима дијагностиковања узрока неуспеха и стратегијама њиховог предупређења или отклањања
Садржај и активности 1. Основни чиниоци неуспеха у школском учењу (соматско-психолошки, опште и посебне способности, особине личности, мотивација, стилови учења, радне навике и емоционално стање ученика). 2. Специфичне тешкоће у учењу ученика. 3. Фактори школске средине и неуспех ученика (ниво организације наставног процеса, личност наставника и однос према ученицима, социо-психолошка клима у одељењу, оспособљеност ученика за самоучење, праћење и вредновање знања ученика и друго). 4. Фактори породичне средине (социо-економски статус породице, структура и односи у породици, понашање родитеља према деци и слично). 5. Могућности дијагностиковања превентиве и отклањања узрока школског неуспеха (методе, технике, инструменти и стратегије предупређења и превладавања школског неуспеха).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)