logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

420 Вредновање образовних постигнућа ученика у функцији унапређења квалитета наставе Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/3, Поштански Фах 74, 11000 Београд
КоординаторМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-53-85, 064/644-53-78
АуториВесна Картал, Јелена Најдановић Томић, Мирјана Илић
РеализаториВесна Картал, Јелена Најдановић Томић, Драгана Станојевић, Саша Гламочак, Јасмина Ђелић, Мирјана Илић, Наташа Николић Гајић, Љиљана Новковић, Јасна Радојичић, Гордана Јосимов, Бранислава Бугаринов
Општи циљевиПовећање компетенција наставника за примену образовних стандарда за крај првог циклуса основног образовања
Специфични циљевиОспособити учитеље за планирање, реализацију наставе, вредновање образовних постигнућа ученика у на основу општих стандарда постигнућа
Садржај и активности 1. Образовни стандарди (Шта су образовни стандарди; Нивои постигнућа; Развој стандарда). 2. Дефинисане области по предметима. 3. Општи стандарди постигнућа по предметима. 4. Однос програмских садржаја и образовних стандарда 5. Наставне методе, облици и активности ученика у функцији остваривања стандарда. 6. Распоред наставних јединица и планирање броја часова у односу на образовне стандарде. 7. Предлози за бележење образовних стандарда у годишњи, у оперативни план – примери добре праксе. 8. Реализација наставе уз примену образовних стандарда – примери добре праксе (аудио- визуелни материјал). 9. Образовни стандарди у функцији вредновања васпитно-образовног рада (на нивоу система, установа, разреда, ученика). 10. Образовни стандарди и оцењивање ученика. Активности: Издвајање програмских садржаја одређеног разреда који могу да се повежу са одређеним општим стандардима постигнућа; Издвајање образовних стандарда чијем остваривању доприноси наставни рад у целом првом циклусу и којима треба посветити пажњу сваке године; Избор наставних активности (наставник и ученик), облика и метода рада које треба применити како би ученици остварили постигнућа описана у стандардима; Одређивање најоптималнијег распореда наставног рада у току године/месеца како би се осигурало да ученици остваре жељена постигнућа описана стандардима; Размена искустава о начинима бележења образовних стандарда у годишњим и оперативним плановима; Анализа наставних часова из угла примене образовних стандарда у настави (аудиовизуелни материјал); Израда задатака за проверу остварености стандарда.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)