logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

417 Апликација метода и техника у настави и учењу Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаЦентар за едукацију Дидакта, Др. Ивана Рибара 21/27, 11000 Београд
КоординаторЗорица Вукосављевић, zoricavukosavljevic@open.telekom.rs, 011/318-83-15, 064/144-87-76
АуториСлавица Радаљац
РеализаториСлавица Радаљац, Ирена Ванић, Бојана Jeнџић, Светлана Петровић
Општи циљевиАпликовање савремених метода и техника у функцији мисаоног активирања ученика и његово оспособљавањe за самосталaн рад
Специфични циљевиЈачање компетенција разумевања прочитаног текста; Дефинисање питања и задатака, стварање проблемске ситуације и креирање различитих поступака за њихово решавање
Садржај и активности 1. Сагледавање постављених циљеве васпитања и образовања. 2. Критички осврт на наставну праксу са аспекта ПИСА испитивања. 3. Препознавање апликованих техника и метода у Блумовој таксономији циљева. 4. Презентација техника и метода активног читања/учења – компетенције разумевања прочитаног текста кроз практичне вежбе. 5. Врсте модуларне интелигенције и могућности примене у настави. 6. Упознавање техника и метода креативног решавања проблема. 7. Упознавање са наставном праксом у европским земљама –научна, језичка, математичка писменост. 8. Препознавање питања и задатака у функцији мишљења. 9. Примена стандарда и индикатора у кључној области. 10. Самовредновања –настава и учење. 11. Препознавање апликованих метода и техника у стандардима знања појединих предмета. 12. Препознавање и дефинисање задатака, питања и проблемских ситуација ради подстицања мисаоне активности ученика. 13. Апликација метода и техника за процену резултата учења и примену критеријума за оцењивања владања. 14. Усвајање дактичких захтева у изради припреме за час. 15. Остваривање садржаја у петнаестодневној пракси уз израду припрема. 16. Израда збирке од 30 функционалних задатака за свој предмет. 17. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)