logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

413 Kaко написати добру припрему за час Компетенцијa: K2
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаПедагошко друштво Србије, Теразије 26, 11000 Београд
КоординаторМаја Врачар, vracarmaja@yahoo.com, 011/268-77-49, 064/183-34-55
АуториНевенка Драшковић-Ивановић, Вукица Вељановић-Морача, Сандра Кнежевић
РеализаториНевенка Драшковић-Ивановић, Вукица Вељановић-Морача, Сандра Кнежевић
Општи циљевиСтицање знања и вештина неопходних за добро планирање, организовање и реализацију часа; Подстицање тимског рада; Евалуација и самоевалуација
Специфични циљевиУпознавање са елементима припреме за час; Дефинисање циљева и исхода часа; Типови часа, методе, облици и средства рада; Артикулација часа
Садржај и активности 1. Увод у програм семинара; Садржај програма, структуре и динамике; Циљеви семинара и очекивани ефекти. 2. Писање припреме (форма или садржај?); Елементи припреме за час; Циљеви и исходи; Методе и облици рада; Артикулација часа; Праћење и вредновање: 3. Интеграција и евалуација; Сумирање пређеног садржаја; Добијање повратне информације. 4. мотивисање учесника и подсећање на садржаје претходног дана; Игра асоцијације. 5. Групно писање припрема; Групни рад; Анализа, дискусија, евалуација. 6. Појединачно писање припрема; Самостални рад; Анализа, дискусија; Вредновање, најпотпунија припрема; Писање нове припреме: 7. Евалуација семинара.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)