logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

41 Заштита од насиља у породичном контексту – улога образовнo-васпитних установа Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаАутономни женски центар, Тиршова 5а, 11000 Београд
КоординаторТања Игњатовић, tanja@azc.org.rs, 011/268-71-90, 063/853-31-80
АуториТања Игњатовић, Ивана Славковић
РеализаториТања Игњатовић, Ивана Славковић, Наташа Јовановић, Данијела Пешић, Биљана Славковић
Општи циљевиСтицање знања и вештина за препознавање и поступање у ситуацијама насиља у којем су деца изложена у породици
Специфични циљевиСтицање знања о насиљу у породици: разумевање принципа, упознавање са надлежностима служби, усвајање процедура од запослених у образовним установама
Садржај и активности 1. Теоријски концепти о насиљу у породици (Врсте насиља у породици – физичко, психичко, сексуално и економско насиље; занемаривање деце. Предрасуде о насиљу у породици. Моћ и механизми насиља у породици – злоупотреба моћи и поверења. Зашто деца не пријављују насиље у породици. Распрострањеност и последице насиља. Динамика насиља у породици.). 2. Пет основних принципа у раду са насиљем (безбедност жртве је приоритет свих интервенција; одговорност учиниоца насиља за насиље; фокус интервенција на заустављање актуелног насиља и на спречавање будућих догађаја; разумевање дисбаланса моћи између жртве и учиниоца; координирана интервенција служби у заједници; Могући сукоб принципа и избор приоритета.). 3.“Оквир” за институционалну интервенцију (Идентификовање и утврђивање насиља у породици – директни и индиректни начини откривања и сазнавања о насиљу; правила комуникације са жртвом и учиниоцем; питања поверљивости и безбедности. Процена степена угрожености. Надлежности и интервенције релевантних служби – центар за социјални рад, полиција, правосудне институције, здравствене службе, службе за подршку жртвама. Холистички и мултидисциплинарни приступ. Примена Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама.). 4. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25-30
Трајањедва дана (16 бодова)