logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

403 Развијање инклузивне образовне средине кроз партнерство између породице и вртића/школе Компетенцијa: K4
Приоритети: 3, 7
ИнституцијаЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, 11000 Београд
КоординаторВесна Златаровић, ciip-vesna@sbb.rs, 011/322-39-09
АуториВесна Златаровић, Гордана Ђигић, Слађана Голубовић, Марија Ћирић
РеализаториВесна Златаровић, Гордана Ђигић, Слађана Голубовић, Марија Ћирић
Општи циљевиРазвијање инклузивне образовне средине у партнерству између породице и вртића/школе
Специфични циљевиПартнерство са породицом; Обукa за реализацију радионица за родитељe; Разумевање инклузивног образовања и тимског рада; Заступање и акционо планирање
Садржај и активности 1. Разматрање формалних аспеката сарадње између инситуције и породице. 2. Мапирање фактичког стања у домену успостављања сарадње, партнерства са породицама у одређеној институцији. 3.Упознавање са карактеристикама партнерства. 4. Разматрање импликација слике о родитељима као партнерима у васпитном и образовном процесу на васпитну и образовну праксу. 5. Редефинисање доживљаја смисла партнерства између породица и образовних институција. 6. Разматрање професионалне улоге наставника и васпитача у светлу успостављања партнерства са породицама.
7. Уочавање разлике и сличности између универзалних људских потреба и жеља и људских и дечијих права. 8. Дефинисање индикатора који указују на групе деце и младих који не остварују право на образовање у једнакој мери као већина. 9. О Конвенцији о правима детета, Конвенцији о људским правима особа са инвалидитетом; Закон о спречавању дискриминацје; Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом; Закон о основама система васпитања и образовања. 10. Разумевање концепта инклузије и инклузивног образовања. 11. О медицинском и социјалном моделу, инклузији у образовању, добити од инклузивног образовања за сву децу. 12. Издвајање карактеристика инклузивног образовања које су посебно значајне за различите актере образовно-васпитног процеса. 13. Шта је тим, основне карактеристике тимског рада, улога у тиму. 14. Анализа процеса који карактеришу рад. 15. Разматрање структуре, улоге и задатака тима за установе у којима се остварује инклузивно образовањеи улоге родитеља у тиму. 16. Информсање учесника о томе шта је ИОП и принципима конципирања. 17. Анализа постојеће праксе израде ИОП-а. 18. Истраживање ресурса за припрему ИОП-а. 19. Анализа симулираних ситуација у разрађивању и реализацији индивидуалног образовног плана и у праћењу напредовања детета. 20. Дискусија о структури тима који израђује индивидуални образовни план и карактеристикама комуникације. 21. Карактеристике породица деце са тешкоћама у развоју и инвалидитетом. 22. Упознавање са општим принципима и елементима јавног заступања. 23. Практичан рад на једном идентификованом проблему. 24. Рад на уобличавању поруке јавног заступања и избор канала комуникације. 25. О питањима која треба поставити пре започињања пројекта, шта је предлог пројекта. 26. Практичан рад на одређивању тема пројекта родитеља и наставника/васпитача.
27. Упознавање учесника са основним елементима пројектног планирања. 28. Упознавање учесника са принципима и карактеристикама радионичарског рада. 29. Евалуација.


Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)