logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

402 Инклузија од теорије до праксе Компетенцијa: K4
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаАкадемија Филиповић доо, Гине Пајевић 8/3, 35000 Јагодина
КоординаторБратислав Филиповић, skolafbsoft@gmail.com, 035/243-974, 063/824-99-99
АуториБојан Гријић, Братислав Филиповић
РеализаториБојан Гријић, Јасмина Ћирић, Братислав Филиповић, Бранко Т. Новаковић, Оливера Илић, Слађана Арсић, Наташа Стевановић, Maja Ранчић
Општи циљевиУвођење инклузивног образовања у редован васпитно-образовни систем уз ширење унутрашње и спољашње инклизивне мреже
Специфични циљевиОспособљавање стручних радника да у раду са децом препознају дечје потребе, искористе очуване способности и подстакну развој у свим његовим аспектима
Садржај и активности 1.Инклузија као најопштији појам (дефиниција инклузије, инклузивни покрет, смисао инклузивног образовања и инклузивног друштва, садржај инклузивног приступа). 2.Инклузија као људско право (закони, законске регулативе, право на образовање за све – као основно људско право, нови стандарди савремене стратегије у развоју васпитно-образовне и инклузивне праксе код нас и у свету). 3.Стереотипи о инклузији (учесници дефинишу најчешће стереотипе о инклузији и дају одговоре на њих, разбијајући претходно дефинисане стереотипе и дајући супротне аргументе, развој инклузивне свести од сегрегације ка интеграцији и инклузији). 4.Принципи инклузивног васпитања и образовања (принцип социјалне прихваћености и подршке, принцип ране превенције, принцип индивидуализације, принцип функционалног развоја способности, принцип стимулације и компензације). 5.Укључивање деце са сметњама у развоју у редован васпитно-образовни систем и различити видови подршке (упис ученика са сметњама у развоју, стручни органи школе и додатна подршка, прилагођавање наставних садржаја, метода и дидактичких матерјала, превазилажење физичких и комуникацијских препрека). 6.Општи исходи и стандарди образовања и васпитања и наставничке компетенције (планирање потреба за подршком у образовању, врсте интервенција и ресурса који ће омогућити оптималан развој деце, наставничке компетенције за подршку и развој личности ученика). 7.Израда педагошког профила (процес прикупљања података о детету из различитих извора, посматрање детета у социјалном контексту, истицање јаких страна и капацитета детета, израда педагошког профила за дати опис детета и одређивање плана подршке, мере индивидуализације и диференцијације). 8.Израда ИОП-а (садржај ИОП-а, која деца имају право на ИОП, како се израђује ИОП и која му је сврха, одређивање приоритета, конкретизација циљева и израда плана активности). 9.Улога родитеља у тиму за индивидуалну подршку (активна улога родитеља као партнера у инклузивном процесу, начини мотивације родитеља за сарадњу, успостављање реалног односа према детету, активности родитеља у породичном окружењу). 10.Како се примењује и прати ИОП (примери добре праксе, делотворни поступци управљања школом, предшколском установом и управљање одељењем/групом, који омогућују успешну реализацију ИОП-а, ревизија и евалуација ИОП-а). 11.Стручни тим за инклузивно образовање (улога стручног тима за инклузивно образовање, операционализација задатака тима за инклузивно образовање, план активности тима, односи тима инклузивног образовања са другим тимовима у установи). 12.Ширење спољашње инклузивне мреже (мапирање и идентификација социјалних партнера, одређивање приоритета, врсте активности и начини комуникације са партнерима).

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (21 бод)