logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

399 Инклузивно образовање и индивидуални образовни план Компетенцијa: K4
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаГрупа МОСТ, Јелене Ћетковић 10, 11000 Београд
КоординаторМилена Јеротијевић, milena.jerotijevic@gmail.com, 064/555-02-29, 064/362-44-05
АуториМилена Јеротијевић, Сњежана Мршe, Раиса Веналаинен
РеализаториМилена Јеротијевић, Сњежана Мршe, Љиљана Симић, Сања Милорадовић, Соња Миладиновић, Соња Париповић, Весна Радуловић, Милена Ћуковић, Милена Васић, Радмила Гошовић, Љиљана Стојановић, Душанка Ћировић, Татјана Павловић, Дубравка Јовановић, Љиљана Радовановић Тошић, Владица Тошић, Ксенија Лишчевић, Јелена Најдановић Томић, Зорица Димитријевић, Весна Шапоњић, Весна Богосављевић, Борислава Максимовић, Љерка Ђорђевић, Мелита Величковић, Вера Муждека, Стаменка Судар
Општи циљевиПовећање укључености и квалитета образовања за све ученике; Повећање компетенција наставника за инклузивно образовање, индивидуализацију и израду ИОП-а
Специфични циљевиУпознавање са израдом плана индивидуализације и ИОП-а и са поступцима и вештинама управљања школом и одељењем које похађају деца из осетљивих група
Садржај и активности 1. Програм и циљеви обуке, начин рада. 2. Дефиниција и пракса инклузивног образовања и приказ нове законске регулатива (појмови искљученост, интеграција, инклузија, дефиниција ИО кључних међународних докумената – УНЕСКО). 3. Добробити и страховања од инклузивног образовања (најчешће примедбе инклузивном образовању учесника упроцесу образовања, највеће користи од инклузивног образовања учесника у процесу образовања). 4. Представљање медицинског и социјалнног модела (анализа два типа описа образовне ситуације детета, ученика). 5. Технике и израда педагошког профила (презентација елемената и садржаја педагошког профила, израда педагошког профила за одабрано дете, ученика). 6. Приказ системских решења пружања подршке и Правиолник о ИОП-у (шематски приказ врста интервенција и решења која нуди образовни систем у Србији, кратак приказ ИОП-а Правилника, попуњавање упитника о Правилнику). 7. Планирање подршке у образовању (шематски приказ процедуре у доношењу одлука, елеменати и садржаји Обрасца 1 из Правилника о ИОП-у, попуњавање, избор адекватних мера подршке за одабрано дете, ученика за који је током претходног рада урађен педагошки профил). 8. Поступци у припремању ИОП-а (приказ поступка за утврђивање права на ИОП, план активности за одабрано дете, ученика за које је урађен профил и процена потреба за подршком).
9. Евалуација и ревизија ИОП-а (приказ поступака и техника за евалуацију и ревизију ИОП-а).
10. Поступци и вештине управљања школом и одељењем (делотворни поступци у управљању школом и одељењем који омогућавају успешну реализацију инклузивног образовања и ИОП-а, улога стручног тима у, инклузивном образовању, унапређивање инклузивног образовања у школи). 11. Евалуација.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника26
Трајањедва дана (16 бодова)