logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

398 Индивидуални план подршке и индивидуални образовни план Компетенцијa: K4
Приоритети: 3
ИнституцијаШкола за основно и средње образовање "Милан Петровић", Браће Рибникар 32, 21100 Нови Сад
КоординаторМирјана Лазор, lazorm@eunet.rs, 021/661-63-66, 064/195-42-78
АуториМирјана Лазор, Славица Марковић
РеализаториМирјана Лазор, Славица Марковић, Снежана Николић, Љиљана Дошен
Општи циљевиРазумевање инклузивног образовања као сегмента социјалне инклузије
Специфични циљевиОспособљавање наставника за израду, примену и вредновање индивидуалних образовних планова и индивидуалних планова подршке
Садржај и активности 1. Социјална инклузија (Инклузија у образовању; Кратак осврт на друштвену бригу о деци са сметњама у развоју у прошлости; Промене у друштву; Права и потребе; Реформа система социјалне заштите и реформа образовног система; Нова законска регулатива; Мрежа услуга уместо мреже институција). 2. Индивидуално усмерено планирање (Индивидуални план подршке и Индивидуални образовни план; Шта је активно учешће, а шта активна подршка; Врсте и облици планирања усмереног на особу; Животна перспектива детета са сметњама у развоју и особе са инвалидитетом; Припрема и оспособљавање са самосталан живот; Важност контекста; Образовање одраслих особа са инвалидитетом; Значај функционалних знања и вештина; 3. Индивидуални план подршке и Индивидуални образовни план (Структура и функција индивидуалног плана подршке; Сличности и разлике између индивидуалног плана подршке – индивидуалног план услуге – и индивидуалног образовног плана). 4. Планирање рада и припремање за непосредни рад са ученицима (Правилник о наставном плану и програму; Глобално и оперативно планирање; Тематско планирање; Припреме за наставу; Могућности прилагођавања наставног плана и програма конкретној групи ученика или појединачном ученику; Практичне методе рада у инклузивном контексту). 5. Индивидуални образовни план (Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање; Стандарди; Прикупљање података; Израда педагошког профила; Мере индивидуализације; Врсте ИОП-а; Прилагођен ИОП; Измењен ИОП; Улога Интерресорне комисије; Евалуација ИОП-а). 6. Индивидуални образовни план (План активности; Дефинисање циљева, појединачних активности и очекиваних исхода).
7. Проблеми оцењивања у инклузивном окружењу (Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању; Фукције оцењивања; Објективност оцењивања; Родитељи и оцењивање; Компетитивна култура; Упис у средњу школу). 8. Питања на која није одговорено током дана.
9. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)