logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

397 Индивидуални образовни планови у пракси Компетенцијa: K4
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/3, Поштански Фах 74, 11000 Београд
КоординаторМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-53-85, 064/644-53-78
АуториГордана Јосимов, Мирјана Трифуновић Паул
РеализаториГордана Јосимов, Мирјана Трифуновић Паул
Општи циљевиСензибилисање наставника за рад са децом са тешкоћама у развоју; Креирање и коришћење индивидуалног образовног плана као подршке за дете
Специфични циљевиУпознавање са основним карактеристикама инклузивног образовања; Стицање вештина за креирање ИОП-а и реализацију у настави; Сарадња кроз тимски рад
Садржај и активности 1 Инклузивни контекст образовања. 2. Уочавање узрочно-последичних односа између потреба све деце и правних регулатива (Конвенција УН, закони РС). 3. Шта је то "инклузивна школа"? ( "искуство различитости" и освешћивање важности активизма сваког актера у васпитно-образовном процесу ради пружања подршке деци са тешкоћама у развоју). 4. Oпшти стандарди и циљеви образовања у ЗОСОВ –у. 5. Разлике између инклузије и интеграције у образовању (упознавање са резултатима теоријских и емпиријских истраживања, неопходне припреме за реализацију, основни принципи, искуства, методологија). 6. Размена искустава учесника у области индивидуализације наставе и унапређивање наставе. 7. Прилагођавања физичке средине, наставних средстава и материјала, метода и облика рада, наставног плана и програма и оцењивања 8. Индивидуални образовни планови (појам и функција индивидуалних образовних планова – ко их креира, како се одређују кључне области, ко пружа подршку детету, када се врши редефинисање циљева и активности, како се вреднују и оцењују постигнућа ученика). 9. Креирање и реализација ИОП-а (рад тима, сарадња са родитељима, унутрашња и спољашња мрежа подршке). 10. Анализа индивидуалних образовних планова. 11. Самостално припремање индивидуалних образовних планова. 12. Евалуација.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (22 бода)