logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

392 Израда и примена индивидуалних васпитно-образовних планова у предшколској установи Компетенцијa: K4
Приоритети: 3
ИнституцијаПУ “Радосно детињство”, Павла Симића 9, 21100 Нови Сад
КоординаторМарина Копривица, manja.koprivica@gmail.com, 021/456-676, 063/560-294
АуториМарина Копривица, Жана Ердељан, Хајналка Јакшић
РеализаториМарина Копривица, Жана Ердељан, Хајналка Јакшић
Општи циљевиСтицање практичних знања/вештина за израду и примену индивидуалних васпитно-образовних планова
Специфични циљеви1. Сензибилизација васпитача и стручних сарадника за потребе и могућности деце из осетљивих група; 2. Индивидуализован начин рада; 3. Тимски рад
Садржај и активности 1. Инклузивно образовање и законска регулатива (синтагма инклузивно образовање, инклузивно образовање децe из осетљивих група, законска регулатива, Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање). 2.Сензибилизација средине – вршњака и родитеља вршњака (шта се подразумева под сензибилизацијом средине, сензибилизација вршњака детета и родитеља вршњака – поступци и активности). 3. Педагошки профил детета (појам педагошки профил детета, аспекти развоја у односу на које се процељују дететове јаке стране и потребе за подршком – сазнајни, социо-емоционални, говор и комуникација, самосталност и брига о себи и моторички развој; конкретне смернице као помоћ приликом процене детовог понашања; радионица „педагошки профил детета“ – како га урадити). 4. Индивидуализован начин рада – отклањање физичких и комуникацијских препрека; индивидуализовани начина рада, шта он подразумева, начини остваривања, значај у пружању одговарајуће подршке у образовању и васпитању, различите врсте прилагођавања, отклањање физичких и комуникацијсих препрека отклањају). 5. Врсте прилагођавања (радионица) планирање прилагођавања активности из одређене области за реализацију). 6. Индивидуални образовни план – ИОП (карактеристике ИОП-а, циље израде, садржај ИОП-а, циљеви ИОП-а, ко има право на ИОП, ко гаприпрема, када се припрема ИОП, ревизија ИОП). 7. План активности (приоритетни аспекти развоја/области, циљеви – општи и специфични; Корак по корак до ИОП-а – радионица). Практичан рад: 1. учесници добијају урађен педагошки профил детета. Полазећи од „снага“ детета и узимајући у обзир потребе за подршком и издвојене приоритетне аспекте развоја, учесници дефинишу три општа циља, а у складу са васпитно-образовним програмом и планом за период од три месеца дефинишу кораке којима се постиже дефинисан циљ. 2. Самостално припремање педагошког профила детета и утврђивање мера подршке (врсте прилагођавања и конкретни поступци којима се оне постижу. (Оба практична рада учесници семинара прослеђују мејлом реализаторима семинара. Анализирање ових задатака врши се на супервизијском састанку.)

Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника15-30
Трајањедва дана (16 бодова)