logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

38 Ефикасан наставник у одговору на насиље у образовно-васпитним установама Компетенцијa: K3
Приоритети: 1, 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Немањина 23, 23300 Кикинда
КоординаторДобривој Мартоноши, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-60
АуториБиљана Радовић, Златица Јовић
РеализаториБиљана Радовић, Смиљана Грујић, Златица Јовић
Општи циљевиРазвијање наставничких компетенција за ефикасан одговор на различите облике и нивое насиља у васпитно-образовним установама
Специфични циљевиПроширивање знања о насиљу, прописима и процедурама; Развијање вештина реаговања у кризи, превенцији и интервенцији и проактивног става и одговорности
Садржај и активности 1. Анализа прописа, релевантних законских и подзаконских аката, предвиђених и препоручених процедура и протокола као оквира за поступање. 2. Наставник као модел, вредности ненасиља, асертивно реаговање, емпатија и вештине децентрације, васпитање „односом'' насупрот „васпитања ауторитетом''. 3. Препознавање ризичног понашања, анализа ризичних ситуација, ефикасни модели поступања и начини конструктривног реаговања у кризним ситуацијама. 4. Одељенска и школска правила понашања у функцији превенције насиља, начини доношења правила, дефинисање последица за кршење усвојених правила, примена правила и дефинисаних последица у интервенцији. 5. Израда плана заштите за групе, индивидуалних планова заштите за починиоце насиља и индивидуалних планова заштите за појединце који трпе насиље, примена техника и инструмената за процену и идентификацију јаких страна и дефинисању приоритета. 6. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)