logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

373 Специјална школа као Сервисни центар Компетенцијa: K3
Приоритети: 2, 3
ИнституцијаШкола за основно и средње образовање "Милан Петровић", Браће Рибникар 32, 21100 Нови Сад
КоординаторМирјана Лазор, lazorm@eunet.rs, 021/661-63-66, 064/195-42-78
АуториСлавица Марковић, Мирјана Лазор, Снежана Николић
РеализаториСлавица Марковић, Мирјана Лазор, Снежана Николић, Љиљана Дошен, Мирјана Исаков
Општи циљевиУсвајање знања за функционално повезивање специјалне са основним и средњим школама како би се ефикасније задовољиле образовне потребе свих ученика
Специфични циљевиУпознавање са начином функционисања сервиса и могућностима развијања флексибилнијих облика подршке деци са сметњама у развоју у инклузивном окружењу
Садржај и активности 1. Специјална школа као Сервисни центар (Специјална школа у светлу реформских процеса у образовању, здравству и социјалној заштити. Законска регулатива –домаћа и међународна документа која промовишу инклузију. Интегрисани систем услуга. Мрежа услуга уместо мреже институција. Трансформација специјалних школа у сервисне/ ресурсне центре. Структура и функција сервисног центра. Могућности развијања флексибилних облика подршке деци са сметњама у развоју у локалној заједници – сервис за рану интервенцију, за подршку деци у инклузивној школи, за подршку родитељима, за асистивну технологију...). 2. Сервис за подршку деци у инклузивном вртићу/школи (Дефинисање и сагледавање реалних потреба за подршком деци/ ученицима у предшколским установама и школама. Материјални, просторни, људски потенцијали сервиса. Структура и начин функционисања сервиса за подршку деци у инклузивном вртићу/ школи. Како формирати мобилни тим. Облици и врсте подршке коју мобилни тим сервиса пружа деци/ученицима, наставницима и родитељима у инклузивном окружењу.). 3. Сарадња школских тимова – школски тим/мобилни тим сервисног центра (Уводно излагање. Тимски рад – улоге и одговорности. Како покренути и одржавати добру сарадњу. Значај развијања партнерства у функцији подршке деци са сметњама у развоју и особама са инвалидитетом где год она била – дефинисање међусобних очекивања, улога и одговорности. Документовање сарадње – протоколи о сарадњи, уговори о дискрецији, дозволе за рад, извештаји о раду чланова мобилног тима и сл.). 4. Наставни план и програм – Индивидуални образовни план (Наставни план и наставни програм. Истоветност циљева и задатака образовања за сву децу. Прилагођавање садржаја и начина рада индивидуалним способностима ученика. Сагледавање конкретних могућности подршке у наставном процесу у контексту специфичних потреба и животне перспективе.). 5. Практичне методе рада у инклузивном контексту (Диференцирана настава, рад у малим групама, рад у пару, индивидуални и индивидуализовани облик рада. Прилагођавања наставних материјала деци/ученицима са различитим сметњама. Могућности комбиновања наставних метода, средстава и облика рада како би се задовољиле различите образовне потребе свих ученика.). 6. Облици пружања подршке различитим корисницима – деца, одрасли, родитељи, наставници (Флексибилност у пружању различитих облика подршке различитим корисницима – састанци, саветовања, консултације, разговори, радионице. Кораци у развоју партнерског односа са свим актерима инклузивног процеса.).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)