logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

371 Подршка наставницима у унапређивању инклузивног образовања и превазилажењу проблема у одељењу Компетенцијa: K3
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаГрупа МОСТ, Јелене Ћетковић 10, 11000 Београд
КоординаторМилена Јеротијевић, milena.jerotijevic@gmail.com, 064/555-02-29, 064/362-44-05
АуториМилена Јеротијевић, Сњежана Мрше, Љиљана Тошић Радовановић, Љиљана Симић, Соња Миладиновић
РеализаториМилена Јеротијевић, Валентина Завишић, Наташа Милојевић, Сњежана Мршe, Љиљана Симић, Сања Милорадовић, Соња Миладиновић, Соња Париповић, Милена Ћуковић, Милена Васић, Радмила Гошовић, Љиљана Стојановић, Душанка Ћировић, Татјана Павловић, Дубравка Јовановић, Љиљана Радовановић Тошић, Јелена Најдановић Томић, Стаменка Судар, Весна Шапоњић
Општи циљеви1. Повећање компетенција наставника за остваривање инклузивног образовања; 2. Повећање квалитета образовања и укључености у наставу свих ученика
Специфични циљевиОвладавање: вештинама идентификовања и анализе проблема у реализацији ИО; вештинама заједничког решавања проблема; вештинама прилагођавања наставе и планирања мера подршке
Садржај и активности 1. Програм, циљеви обуке и начин рада. 2. Идентификовање и описивање проблема у реализацији ИО (анализа образовне ситуације која захтева интервенцију, структуирање и приоризација уочених проблема). 3. Анализирање проблема (сагледавање узрочно последичне повезаности феномена, анализа фактора који доприносе појачавању или ублажавању проблема, анализа учешћа – потреба, улога и одговорности – различитих актера образовања). 4. Заједничко осмишљавање решења (приказ кључних аспеката ИО релевантних за решавање проблема из школске праксе; предлог решења и њихова презентација). 5. Конципирање плана акције (одређивање приступа и актера у решавању проблема, израда плана – кораци, активности, очекивани исходи и динамика; презентација). 6. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника26
Трајањеједан дан (8 бодова)