logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

368 Неуропсихолошка процена и реедукативни третман дискогнитивних и емоционалних сметњи у инклузивној настави Компетенцијa: K3
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаЦентар за реедукацију емоција и понашања и едукацију деце и одраслих Тврђава, Борчанска 5, 11000 Београд
КоординаторАлександра Паројчић, parojcicsaska@yahoo.com, 011/332-02-53, 064/194-92-24
АуториСветомир Бојанин, Александра Паројчић
РеализаториВиола Повше Ивкић, Татјана Говедарица, Александра Паројчић
Општи циљевиПроширивање знања и компетенција стручних сарадника, наставника и васпитача на област когнитивних сметњи развојног доба и упознавање са принципима неуропсихолошког развоја ради сигурнијег прилагођавања рада деци са проблемима у учењу, развоју и социјалном прилагођавању; Нагласак је на идентификацији и реедукативном третману тешкоћа савладавања читања, писања, аритметичког резоновања, визуопросторних односа и понашања
Специфични циљеви1. Помоћ у идентификовању деце са потешкоћама у развоју на основу неуропсихолошке процене; 2. Овладавање основним техникама и методама неуропсихолошке и дефектолошке дијагностике (процена латерализованости, идентификовање и третман тешкоћа калкулије, дислексије и дисграфије, визуелних и конструктивних функција, поремећаја психомоторике – тикови, муцање, поремећај пажње); 3. Овладавање изабраним техникама неуропсихолошке рехабилитације и реедукативног метода
Садржај и активности а) Теоријски део: 1. Неуропсихолошке основе сазнајних процеса и концепт дисхармоничног развоја. 2. Неуропсихолошке основе развоја личности и емоционалног сазревања. 3. Развој покрета и појава интелигенције. 4. Неуропсихолошки концепт практогностичких функција – клиничке слике. б) Вежбе и практична обука: 1. Дијагностика и третман развојне конструктивне диспраксија. 2. Дијагностика и третман дисграфија (вежбе за дисграфију). 3. Дијагностика и третман развојне дискалкулије. 4. Дијагностика и третман развојне дислексије и дисортографије. 5. Вежбе код АДХД и хиперкинетског синдрома. 6. Вежбе за контролу импулсивности и смиривање тикова. 7. Примена теста АКАДИЈА за процену развоја општих способности. 8. Дискусија случаја.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањетри дана (24 бода)