logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

363 Како препознати и радити са ученицима који имају поремећаје читања и писања Компетенцијa: K3
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/3, Поштански Фах 74, 11000 Београд
КоординаторМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-53-85, 064/644-53-78
АуториЛидија Златић, Светлана Обрадовић
РеализаториЛидија Златић, Светлана Обрадовић
Општи циљевиОспособљавање наставника и стручних служби за: идентификацију деце са ССУ у разреду; Прилагођавање програма индивидуалним могућностима деце са ССУ
Специфични циљевиПрепознавање симптома ССУ; Усвајање стратегија за правилан третман ССУ, формирање ИОП-a, прилагођавање курикулума индивидуалним потребама деце са ССУ
Садржај и активности а) Предавања за све учеснике семинара: 1. Упознавање са теоријским концептом ССУ . 2. Упознавање са основним клиничким и бихејвиоралним показатељима поремећаја – дислексија, дисграфија, дискалкулија.
б) Предавања за наставнике: 1. Упознавање са психолошким аспектом ових сметњи и правилним односом наставника према ученицима који спадају у ову категорију (модел позитивне дисциплине, димензије међусобног поштовања у интеракцији наставник-ученик или адолесцентни ученик). 2. Упознавање значаја улоге наставника у прихваћености деце са ССУ од стране вршњачке групе. 3. Моделовање интерактивне наставе – наставна кооперација наставник-ученик, ученик-ученик; облици активног учења, кооперативно учење у групи – коришћење нових модела учења – peer tutoring). 4.. Обука наставника за процену заостајања ученика у одређеној школској вештини. 4. Стратегије подстицања развоја ученика (стратегије развоја алтернативних, компензаторних начина учења). 5. Елементарна обука наставника за измене наставног плана и програма, као и подршку. 6. Елементарна обука наставника за подршку и саветодавни рад са родитељима.
в) Предавања за стручне сараднике: 1. Представљање светских трендова у истраживачком раду у области ССУ. 2. Упознавање светских трендова у диференцијалној дијагностици и саветодавном раду. 3. Презентација алтернативних начина обраде психолошких тестова ради боље квалитативне анализе и лакше идентификације деце са ССУ. 4. Могућности идентификације ССУ (адекватно психолошко тестирање и клиничка процена у оквиру школе). 5. Упознавање са новим областима рада психолошких служби (откривање јаких и слабих когнитивних страна ученика). 6. Формирање ИОП-а на основу когнитивног профила добијеног композитним тестом општих способности. 7. Обука за подршку и саветодавни рад са вршњацима и породицама, као и децом са ССУ.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)