logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

361 Како открити и покренути даровите Компетенцијa: K3
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаДруштво учитеља Београда, Дечансака 6, 11000 Београд
КоординаторПетар Анокић, petar.a@sbb.rs, 011/324-53-85, 064/860-54-62
АуториБојана Тановић, Невенка Јовановић, Весна Остојић
РеализаториБојана Тановић, Невенка Јовановић
Општи циљевиОспособљавање учитеља да открије даровитог ученика и омогући му развој у складу са његовим потребама.
Специфични циљевиОспособљавање учитеља да уоче интелектуалне и креативне потенцијала ученика и креирају задатке различитог нивоа сложености и примене их у раду
Садржај и активности 1. Даровитост – шта је то? 2. Пут ка тзв. имплицитној теорији даровитости (како се мењало схватање даровитости кроз историју, анализа продуката група и илустрација једне савремене теорије о интелигенцији). 3. Примери из праксе учитеља (особине даровитих ученика; опис даровитог ученика из искуства, интелектуална даровитост, типови талентованих ученика у школи и примери истраживања школске праксе). 4. Облици и методе рада са даровитим ученицима у редовној настави (могућности образовања даровитих; избор метода и облика рада који подстичу и развијају даровитост у складу са циљевима, исходима и стандардима постигнућа, садржајима наставних предмета, као и индивидуалним потребама и могућностима ученика; осмишљавање задатака различитих нивоа сложености који мобилишу и подстичу развој капацитета свих ученика уз уважавање индивидуалности, чиме се подстиче самопоуздање и подиже ниво аспирација свих ученика; презентација продуката група). 5. Српски језик (презентација и анализа примера из књижевности и језичке културе, анализа сценарија једног школског часа, креирање задатака са диференцираним захтевима који повећавају иницијативу и подстичу креативност ученика; анализа продуката група). 6. Математика (презентација и анализа примера из области природни бројеви, геометријски облици и њихови међусобни односи, мерење и мере; анализа сценарија једног школског часа; креирање задатака са диференцираним захтевима који подстичу развој и примену различитих мисаоних вештина и облика мишљења – критичко и аналитичко; анализа продуката група). 7. Свет око нас / природа и друштво (презентација и анализа понуђених примера – жива и нежива природа, кретање у простору и времену, материјали и њихова својства; креирање задатака са диференцираним захтевима који омогућавају ученицима да слободно износе своје идеје, постављају питања, дискутују и коментаришу, чиме се подстичу различити облици мишљења – конвергентно, аналитичко и дивергентно; анализа једног сценарија за час који повезује наставне садржаје више предмета у тематску целину – природа и друштво, српски језик, чувари природе, рука у тесту; анализа продуката група). 8. Ликовна култура (процена креативности ликовних радова ученика; вредновање у настави ликовне културе; аспекти вредновања; одреднице креативности у ликовном изражавању). 9. Даровито дете које подбацује (препознавање узрока неуспеха даровитих у школи, чиме се проширују знања у области психофизичког и социјалног развоја деце и њихове мотивације, ради подстицања самопоуздања, подизања нивоа аспирације ученика и корака за превазилажење тешкоћа).
Циљна групанаставник разредне наставе
Број учесника22-30
Трајањедва дана (16 бодова)