logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

358 Инклузија – како је приближити наставнику у редовној школи Компетенцијa: K3
Приоритети: 2, 3
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 37000 Крушевац
КоординаторСнежана Ристић - Костов, snezanark@hotmail.com, 037/353-45-59, 064/887-27-53
АуториСнежана Ристић – Костов, Татјана Симовић, Јасмина Јовановић
РеализаториСнежана Ристић – Костов, Татјана Симовић, Јасмина Јовановић, Снежана Васиљевић, Катарина Томић, Лидија Младеновска
Општи циљевиОбезбеђивање квалитетне укључености деце са сметњама у развоју у образовни процес; Развијање компетенција наставника за подршку развоју личности
Специфични циљевиУсвајање знања о начинима подршке ученицима из осетљивих група; Стицање знања и вештина за израду ИОП-а; Развијање сарадње са родитељима и партнерима
Садржај и активности 1. Инклузивно образовање и законска регулатива (интеграција и инклузија; општи принципи инклузивног система; међународна и национална документа). 2. Карактеристике деце из осетљивих друштвених група и начини подршке. 3. Стереотипи и предрасуде према деци из осетљивих друштвених група (како се формирају предрасуде, како се може утицати на смањење предрасуда, освешћивање личних предрасуда према деци са сметњама у развоју). 4. Значај садејства различитих актера у образовно-васпитном систему у развоју детета и очекивања у процесу инклузивног образовања. 5. Живот и развој деце са сметњама у развоју и њихових породица – здравствени, социјални и етички аспект (разумевање и препознавање здравствених проблема деце, сагледавање детета кроз призму комплексних социјaланих, економских и породичних односа у којима живи; препознавање свих сарадника и стицање вештина ради њиховог укључивања како би се системски створили услови за унапређивање квалитета живота ове деце; значај повољне психосоцијалне климе у породици, школи и одељењу). 6. Родитељ – партнер у процесу инклузивног образовања (однос родитељ-наставник; разумевање потреба деце као и потреба родитеља у вези са развојем пуних капацитета детета, али и давање подршке и мотивисање родитеља; препознавање партнера из локалне заједнице и стварање функционалне мреже за подршку деци). 7. Користи од инклузије. 8. Примери добре праксе. 9. Општи принципи рада са ученицима са сметњама у развоју. 10. Закон о основама система образовања и васпитања. 11.Индивидуални образовни план (ИОП) – карактеристике и израда (медицински и социјални модел; израда педагошког профила детета/ученика; идентификовање потреба за пружањем подршке у образовању; израда плана активности за једну од три приоритетне области пружања подршке; процедуре доношења ИОП-а; ревизија ИОП-а).
12 Евалуација.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника18-30
Трајањедва дана (16 бодова)