logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

345 Примена метода и техника мапа учења, брзог читања, памћења у настави и интеграција у образовни систем Компетенцијa: K2
Приоритети: 3, 5
ИнституцијаСтудио за образовање одраслих ЦЕПОМ, Париске Комуне 33/15, 11070 Нови Београд
КоординаторСалим Горанац, sgoranac@hotmail.com, 011/240-53-93, 062/796-011
АуториСалим Горанац
РеализаториСалим Горанац, Ивица Радовановић, Вељко Банђур, Јасмина Ковачевић, Владимир Цветковић
Општи циљевиДа се за уложено време у учењу постигне максималан успех (добре оцене, положен испит) и оствари максимално слободно време као највреднији сегмент у животу човека; Да наставници трагају за ефикасним стратегијама учења, као и да ученике подстичу да уче самостално, смислено и ефикасно
Специфични циљевиМодели инклузивне наставе – израда ИОП-а; Сопствени стил учења; Самопоуздање и мотивација; Побољшање брзине читања, разумевања и памћења прочитаног; Усвајање меморијских принципа, циклуса и техника памћења; Израда мапа учења; Ослобађање креативног потенцијала развијањем технике индивидуалног брејнсторминга; Примена стеченог знања у вођењу бележака, писању радова, решавању проблема, тимском раду, доношењу одлука, остварењу циљева, организацији учења на свим нивоима
Садржај и активности 1. Нове димензије наставе у школи – инклузија (нове димензије наставе у школи по мери детета – улога наставника у образовно-васпитном процесу; вредност, значај и циљеви инклузије у ОВР-у; израда индивидуалних планова (ИОП), припрема и примена у настави; стилови учења – аудитивни, визуелни, хабптички – механички; идејна решења за сценарио часа употребом одређеног модела). 2. Израда мапа учења (појам – феномен ефикасног учења; законитости израде мапе учења – групно креирање; израда мапе са техникама и објашњењима; проблеми са којима се суочавамо при учењу; узроци проблема; кључне речи – сврха, хијерархија, карактеристике; налажење главне кључне речи у тексту – централни лик; објашњење основне идеје главне кључне речи кроз одређени текст; аналитичко читање). 3. Брзо читање (приказ грешака и проблема у читању; циљеви читања; узроци лошег читања; решење проблема – принцип Л+Д – хемисфере мозга, модел за решавање проблема; разлагање вештине читања на елементе; усвајање покрета; увођење визуелног водича за очи; принцип метрономског тренинга; усвајање техника брзог читања –једноредна, дворедна...; фразеолошко читање). 4. Памћење и концентрација (памћење – увод; механизам рада мозга – интелектуалне способности; функција мозга; концентрација – вежбе за побољшање концентрације; меморијски принципи; меморијски системи – ланчани систем памћења, систем број – облик, систем број – рима; римска соба; тефкас техника; меморијски ритмови – циклуси памћења и заборављања).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника16-28
Трајањедва дана (16 бодова)