logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

341 Прилагођавање наставних јединица из математике за ученике са сметњама у развоју Компетенцијa: K2
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаЗаједница директора и наставника школа за специјалну едукацију и рехабилитацију Републике Србије, Петра Чајковског 2А, 11000 Београд
КоординаторРада Ракочевић, zajednica_rsrbije@live.com, 011/412-22-13, 063/103-36-66
АуториЈасмина Невенић, Гордана Николић, Мирјана Тркуља
РеализаториЈасмина Невенић, Гордана Николић, Мирјана Тркуља, Љиљана Ковачевић, Зорица Поповић, Смиљана Грујић
Општи циљевиУнапређивање професионалних компетенција професора математике за рад у одељењима у којима се школују и ученици са сметњама у развоју
Специфични циљевиУпознавање са образовним потребама ученика са одређеним сметњама и тешкоћама у развоју; Повезивање садржаја са исходима на различитим нивоима
Садржај и активности 1. Теоријски део: обезбеђивање ученицима са тешкоћама у развоју различитих видова подршке професора математике у току часа; поступци у руковођењу хетерогеним одељењем; принципи погодни у процесу прилагођавања садржаја и њиховог повезивања са стандардима знања и вештина или исходима постављеним по Блумовој таксономији. 2. Практични део: видео приказ часа реализованог у хетерогеном одељењу; приказ припреме за приказани час; приказ посебних упутстава за рад у хетерогеној групи; приказ и објашњење употребе АТ коришћених током реализације часа; приказ листе за процену часа којом учесници процењују ангажовање наставника, ученика појединачно и групно, као и ангажовање ученика који имају посебне образовне потребе. 3. Радионичарске активности: писање припреме за час за одабрану наставну јединицу (дивезификација садржаја у односу на различите нивое постигнућа ученика односно основне, средње и напредне стандарде знања и вештина и за ученике са слабијим постигнућима проузрокованим развојним тешкоћама); припремање упутства за родитеље – шта и како да раде са својом децом; симулација часа.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Број учесника20-30
Трајањедва дана (12 бодова)