logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

337 Планирање и реализација додатне образовне подршке деци/ученицима са сметњама у развоју у вртићу/школи Компетенцијa: K2
Приоритети: 3, 5
ИнституцијаПедагошко друштво Србије, Теразије 26, 11000 Београд
КоординаторMaja Vracar, vracarmaja@yahoo.com, 011/268-77-49, 064/183-34-55
АуториДанијела Вуковић, Јасмина Ђелић, Даринка Радивојевић, Милена Јеротијевић
РеализаториДанијела Вуковић, Јасмина Ђелић, Даринка Радивојевић, Биљана Радосављевић
Општи циљевиУнапређивање компетенција за рад са децом и ученицима са сметњама у развоју у редовним групама предшколских установа и одељењима редовних основних и средњих школа
Специфични циљевиОбука за разумевање и примену стратешких докумената; Законске и подзаконске регулативе о образовању деце/ученика са сметњама у развоју; Развој знања и вештина за прихват деце и ученика са сметњама у развоју у редовне групе вртића и одељења у редовним школама и квалитетан рад са њима у складу са инклузивним принципима и у правцу остваривања исхода и стандарда образовања и васпитања; Развој знања и вештина за планирање и реализацију ИОП-а у оквиру редовних активности у групи (редовне наставе у одељењу)
Садржај и активности – Модул I. Планирање додатне образовне подршке (полазне основе, захтеви, инструменти, примена и вредновање). 1. Инклузивни принципи и циљеви образовања и васпитања – полазне основе у планирању додатне образовне подршке – ИОП као законска обавеза. 2. Инструменти за пружање додатне образовне подршке деци и ученицима са различитим сметњама у развоју и инвалидитетом. 3. Право на ИОП (садржај и конципирање, утврђивање приоритета у пружању додатне образовне подршке у односу на сметњу). 4. Улога асистивне технологије као део додатне образовне подршке и стратегија управљања одељењем. 5. Вредновање ИОП-а у функцији развоја детета (праћење напредовања, идентификовање и превазилажење препрека у напредовању и ревизија).
– Модул II. Примена ИОП-а у групи/одељењу у склопу укупних мера за развој инклузивности установе:
1. Имплементација активности из ИОП-а у групи/на часу – припрема и рад. 2. Осигурање квалитета тимског рада и сарадње у оквиру израде, примене и вредновања ИОП-а. 3. Развој инклузивности кроз самовредновање и вредновање рада на нивоу установе. 4. Идентификовање ресурса и извора додатне подршке у образовању деце и ученика са сметњама у развоју у установи и на локалном нивоу, са посебним нагласком на сарадњу са интерресорном комисијом.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)