logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

330 Инклузија од теорије до праксе 2 Компетенцијa: K2
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаАкадемија Филиповић доо, Гине Пајевић 8/3, 35000 Јагодина
КоординаторБратислав Филиповић, skolafbsoft@gmail.com, 035/243-974, 063/824-99-99
АуториБојан Грујић, Братислав Филиповић, Оливера Илић, Слађана Арсић
РеализаториБојан Грујић, Оливера Илић, Слађана Арсић, Јасмина Ћирић, Маја Ранчић, Наташа Стевановић
Општи циљевиПодизање компетенција код стручних радника за имплементацију инклузивног образовања и васпитања, применом савремених метода и техника рада
Специфични циљевиСтицање и проширивање знања о мултисистемском приступу инклузији, правилима и стратегијама рада, према капацитету и специфичностима сваког детета
Садржај и активности 1. Принципи учења и њихова практична примена у раду са децом (разликовање модела и стилова учења, чиниоци успешног учења, развијање унутрашње мотивације за учење, учење орјентисано на развој мишљења код деце и функционална знања, конкретизација циљева и задатака васпитно-образовног рада изражених кроз Блумову таксономију са орјентацијом на капацитете деце). 2. Савремени облици организације наставе као полазна основа рада у инклузивном одељењу (суштина и карактеристике диферанцијације и индивидуализације, наставни садржаји прилагоћени могућностима свих ученика, постицајно развојна настава усмерена на ниво развоја код деце, предности тимске, проблемске и програмиране наставе). 3. Девет правила успешне социјалне интеграције у инклузивним оквирима (укључивање свих ученика, вишесмерна и ефикасна комуникација, начини управљања учионицом, добра припрема часа, ИОП, коришћење помоћних средстава, индивидуална помоћ ученицима, управљање понашањем ученика, подстицање социјалне инклузије). 4. Интердисциплинарни приступ осмишљавању плана подршке у рада са децом са тешкоћама у развоју (интердисциплинарна сарадња међу члановима тимова, подела улога и одговорности чланова тима око израде подегошких профила и конципирања акционих планова, корелација између наставних предмета и могућности тематског планирања). 5. Улога родитеља и породице у изради и спровођењу индивидуално-образовних планова (користи од инклузивног процеса за родитељe и породицу, припрема родитеља за сарадњу и успостављање реалности у процени детета, родитељ као члан тима за израду ИОП-а, принципи партнерских односа, активна улога родитеља у осмишљавању и припреми стратегије рада према способностима које ученик има). 6. Модели и начини рада са децом која имају проблеме у понашању и учењу (различити начини стимулације и утицаја на промену асоцијативног мишљења и понашања код деце, примери добре праксе и социјалне инклузије у раду са децом која имају АДХД и Аспергеров синдром, агресивно и деструктивно понашање). 7. Овладавање стратегијама на препознавању и превазилажењу баријера у учењу у односу на узроке проблема, план подршке и начини рада у одељењу са децом која имају проблеме са дисграфијом, дислексијом и дискалкулијом. 8. Стратегије рада са децом која имају развојне и здравствене проблеме (различити начини стимулације функционалног мишљења, отклањање физичких и комуникационих баријера, стварање безбедног окружења за децу, утврђивање потреба за подршком, оцењивање усмерено на постигнућа, модели и примери добре праксе у раду са децом која имају аутизам, Даунов синдром, церебралну парализу и парезу).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (14 бодова)