logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

318 Савремене методе и нови приступи настави математике у основној школи Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 8
ИнституцијаЕлектротехнички факултет, Булевар Краља Александра 73, 11000 Београд
КоординаторСиниша Јешић, jesha@eunet.rs, 011/277-52-51, 063/527-903
АуториСиниша Јешић
РеализаториСиниша Јешић, Драгица Мишић, Наташа Бабачев, Мира Николић-Алексић, Милена Радивојевић, Горица Ивановић
Општи циљевиУпознавање са напредним методама, техникама, и поступцима у извођењу наставе, давање смерница за наставу која активира потенцијале свих ученика
Специфични циљевиОбука за одабир методе која одговара наставној јединици, прилагођавање одабране методе и приступа условима у одељењу; Разрада појединих метода
Садржај и активности Програм је базиран на методској подршци наставном процесу, анализи индуктивног и дедуктивниог приступа настави математике, као и њихових модификације локалног и непотпуног типа, форми слике као подстицају у настави – миметички приступ, сагледавање антиподалних дидактичких принципа. Теме: 1. Основни геометријски објекти у настави математике. 2. Геометрија и аритметика – јединство и специфичности. 3. Методски оквир и форма часа математике. 4. Троугао и четвороугао (подударност, конструкције, значајне тачке троугла). 5. Цели, рационални и ирационални бројеви. 6. Сличност – опсерваторно герундски приступ. 7. Циљ и форма математичког задатка. 8. Савремена настава математике – светски трендови у настави. 9. Вишекритеријумско тестирање. 10. Статистички подаци у настави математике. 11. Теме за рад учесника у радионицама: Миметички приступ настави – слика као подстицај; Методе креирања различитих форми истог задатка; Различите форме логичких задатака; Активна форма мултидисциплинарне наставе; 12. Припрема за час – различити типови наставе.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)