logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

313 Писмени задаци и оцењивање у настави математике Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаДруштво математичара Србије подружница Ниш, Милана Благојевића 1, 18100 Ниш
КоординаторСлавољуб Милосављевић, slavce13@gmail.com, 018/213-952, 064/125-97-03
АуториСаша Манић, Зорица Караић-Шибалић, Милорад Гавриловић
РеализаториСаша Манић, Зорица Караић-Шибалић, Милорад Гавриловић
Општи циљевиКреирање писмених задатака са задацима из праксе, схватање значаја таквих задатака, њихово бодовање, оцењивање и структурисање по Блумовој таксономији
Специфични циљевиОспособљавање учесника да креирају писмене задатке који садрже задатке из праксе; Представљање педагошке, психолошке и социјалне функције оцењивања
Садржај и активности 1. Методи научног истраживања. 2. Представљање теорије o научним методима математичког истраживања који служе и као методе за учење математике. 3. Израда мапа ума са конкретним примерима из наставе, користе се различити методи научног истраживања (индукција, дедукција, аналогија, анализа, синтеза...). 4. Презентација и анализа радова учесника Блумова таксономија. 5. Представљање нивоа образовних компетенција по Блуму. 6. Структурисање одабраних наставних тема и задатака по нивоима когнитивног домена Блумове таксономије. 7. Презентација и анализа радова учесника. 8. Креирање писменог задатка (креирање писменог задатка о изабраној теми – учесници распоређени у групе; представљање креираних писмених задатака на плакатима, фолијама или лаптоповима; одређивање нивоа Блумове таксономије за сваки задатак). 9. Презентација писменог задатка (презентовање писмених задатака које су учесници креирали и навођење нивоа тежине за сваки задатак; дидактичка анализа задатака након излагања сваке групе). 10. Оцењивање ученика у настави математике. 11. Метријске карактеристике писменог задатка !2. формирање критеријума за правилно бодовање. 13. Формулисање скале за оцењивање. 14. Указивање на значај објективног оцењивања. 15. Остали видови и функције оцењивања. 16. Дискусија са учесницима о искуствима о досадашњем оцењивању у наставном процесу (усмено оцењивање, активност ученика, групни рад, домаћи задаци). 17. Значај и различите функције оцене (педагошка, психолошка, социјална).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)