logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

306 Неки правци унапређења средњошколске наставе математике на основу анализе искустава техничких факултета Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаЕлектротехнички факултет, Булевар Краља Александра, 11000 Београд
КоординаторБранко Малешевић, malesevic@etf.rs, 011/321-84-25, 064/125-24-78
АуториНенад Цакић, Зоран Радосављевић, Јелица Протић, Бранко Малешевић
РеализаториНенад Цакић, Зоран Радосављевић, Јелица Протић, Бранко Малешевић, Братислав Иричанин, Татјана Лутовац, Марија Рашајски, Синиша Јешић, Мирко Јовановић, Бојана Михаиловић
Општи циљевиАнализа знања математике стеченог у средњим школама које образују ученике уз директну проходност на техничке и природно-математичке факултете
Специфични циљевиСпецифична анализа резултата које ученици постижу на пријемном испиту и на првој години студија, ради дефинисања приоритета у настави математике
Садржај и активности 1.Основне логичке операције. 2. Појам функције. 3. Рационални алгебарски изрази. 4.Полиноми. 5. Линеарна функција. 6.Линеарне једначине и неједначине. 7. Системи линеарних једначина и неједначина. 8. Квадратна функција. 9. Квадратне једначине и неједначине. 10. Системи квадратних једначина. 11. Алгебарске и ирационалне једначине и неједначине. 12. Појам логаритма. 13. Логаритамска и експоненцијална функција. 14. Логаритамске и експоненцијалне једначине и неједначине. 15. Тригонометријске функције. 16. Идентитети, једначине и неједначине. 17. Примена тригонометрије на троугао. 18.Комплексни бројеви. 19. Аналитичка геометрија у равни (права, круг, елипса, хипербола и парабола). 20. Планиметрија (троугао, четвороугао, многоугао, круг). 21. Стереометрија (призма, пирамида, зарубљена пирамида, ваљак, купа, зарубљена купа, сфера и делови сфере). 22. Комбинаторика. 23. Биномна формула. 24. Аритметичка и геометријска прогресија. 25. Појам граничне вредности. 26. Извод и примена извода.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)