logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

303 Математика усмерена на постигнућа ученика Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 37000 Крушевац
КоординаторМиодраг Пешић, miodrag.pesic59@gmail.com, 037/443-696, 064/813-40-50
АуториМиодраг Пешић
РеализаториМиодраг Пешић, Владан Здравковић
Општи циљевиПроширивање актуелних стручних и методичких знања; Повећање ефикасности наставе/учења; Објективно оцењивање ученика.
Специфични циљевиВредновање образовног процеса помоћу образовних исхода/стандарда; Напредовање ученика кроз усклађивање нивоа постигнућа и индивидуалних карактеристика
Садржај и активности 1.Уводни део – програма и план рада; Компетенције учесника (самоизјашњавање на скалама за исходе/стандарде и тестове знања); Избор дневне семинарско-евалуационе групе; „Остава памћења “ – складиште питања за после. 2.Образовни циљеви и образовни исходи – Наш случај - настава ex catedra и ЕУ-нова филозофија наставе. 3. Образовни циљеви и образовни исходи. 4. Примери наставних програма математике у којима су дефинисани исходи. 5. Исходи наставе математике у петом разреду (материјал из 2008. године). 6. Дефинисање исхода, наставног програма математике, кога реализују учесници семинара. 7. Образовни стандарди – дефиниција, функције и намена образовних стандарда; нивои постигнућа. 8. Образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања за наставни предмет математика. 9. Формулација задатака за сва три нивоа постигнућа, за пет исхода текуће наставне теме. 10. Размишљања о протеклом дану. 11. Формулација задатака за сва три нивоа постигнућа, за пет исхода наредне наставне теме. 12. Тестови знања – врсте и нивои знања (Блумова и Марзанова таксономија). 13. Индуктивни и дедуктивни приступ у настави математике. 14. Тестови знања 15. Завршни део – умрежавање школа учесница за полустандардизацију тестова знања. 16. Размишљања о протеклом дану. 17. Договор у вези са „питањима за после “. 18. Евалуација семинара.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)