logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

300 Критичко мишљење у настави математике Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 37000 Крушевац
КоординаторМиодраг Пешић, miodrag.pesic59@gmail.com, 037/443-696, 064/813-40-49
АуториМиодраг Пешић
РеализаториМиодраг Пешић, Владан Здравковић
Општи циљевиУнапређивање компетенција за поучавање и учење; Повећање ефикасности наставе/учења; Коришћење поступака вредновања који су у функцији даљег учења
Специфични циљевиПоседовање знања о природи учења; Подстицање ученика да развијају и примењују мисаоне вештине; Вредновање у складу са индивидуалним способностима
Садржај и активности 1. Уводни део – представљање програма; План рада; Компетенције учесника (самоизјашњавање на скалама за Блумову таксономију и критичко мишљење; Избор дневне семинарско-евалуационе групе; “Остава памћења“ – складиштење питања за после. 2. Таксономија знања – Блумова таксономија (нивои знања): - препознавање, разумевање, примена, анализа, синтеза, вредновање; Марзанова таксономија (врсте знања): садржинско знање, процесно знање; Процесно знање: критичко мишљење, тимски рад, коришћење различитих извора знања, представљање идеја на различите начине, стратегије учења, развијање позитивних навика за учење. 3. Критичко мишљење – Шта је то критичко мишљење? Зашто је критичко мишљење важно? Критичко мишљење и постигнућа ученика; Процеси критичког мишљења: упоређивање, класификација, закључивање помоћу индукције, закључивање помоћу дедукције, заснивање, апстраховање, анализа перспектива, анализа грешака, решавање проблема, откривање, експериментисање и истраживање, испитивање. 4. Завршни део – Размишљања о протеклом дану; Договор у вези са „питањима за после“. 5. Евалуација семинара.


Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника27
Трајањеједан дан (8 бодова)