logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

3 Кооперативност школског библиотекара и наставника у циљу постизања ефикасности и ефективности знања код ученика Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаГрадска библиотека Нови Сад, Дунавска 1, 21100 Нови Сад
КоординаторМилица Кирћански, gbns@eunet.rs, 021/529-415, 063/712-00-90
АуториМилица Кирћански
РеализаториМилица Кирћански, Жељко Вучковић, Здравко Рајчетић, Весна Петровић
Општи циљевиФормирање ''стварног'' (дугорочног, трајног) знања код ученика и развијање способности употребе и повећања тог знања, кроз квалитетне наставне процесе реализоване у сарадњи наставника и школског библиотекара, а уз примену различите методологије, различитих ресурса библиотечке грађе и информационих технологија
Специфични циљевиУ континуираној сарадњи наставника и библиотекара, коришћењем разноврсне библиотечке грађе и информационих извора, код ученика се постиже хоризонтална и вертикална корелација садржаја из различитих области. Истовремено, откривају се путеви који воде до знања и начини проналажења адекватне грађе. Одређена методологија, која укључује интерактивност, побуђује заинтересованост код ученика и повећава њихово ангажовање.
Садржај и активности 1. Ресурси школске библиотеке и удаљени извори информација у односу на наставни план и програм
( квалитативна и квантитативна структура фондова школске библиотеке, њен допринос наставним процесима и укупна функција; значај књижне и некњижне грађе за сваки наставни предмет; доступност и коришћење удаљених извора – информације и грађа делимично или потпуно доступна; релевантне базе података и поузданост информација; значај иновативних дотигнућа за различите научне области; елементи истраживачког рада са ученицима; евалуација успешности наставе која се реализује уз коришћење обавезних уџбеника и додатне грађе). 2. Задаци наставника и школског библиотекара (различите могућности њихове функционалне сарадње у образовно-васпитном процесу, партнерски однос наставника и стручних сарадника библиотекара, континуирана сарадња усклађена са плановима, програмима и задацима образовне установе, ефекти сарадње, примери различитих облика сарадње и модели реализације). 3. Повезивања садржаја (корелација), претходног знања и нових сазнања; Примена знања (значај хоризонталне и вертикалне корелације, развијање способности повезивања садржаја из различитих области и тематског повезивања, везе стеченог знања и виших нивоа знања, уз објективно вредновање квалитета знања и његове употребљивости, мотивација - као предуслов у стицању знања, перцепција). 4. Извори знања и како их пронаћи. Коришћење библиографија, скривених библиографија и електронских база података (информациони извори и начини проналажења грађе, коришћењу интегралних библиографија и скривених библиографија смештених у фуснотама, разноврсним базама података - од штампаних до електронских и поступци разликовања валидних података од несигурних информација). 5. Премошћавање недостатка адекватне грађе у школам (сарадња са јавним, националним, високошколским и научним библиотекама); коришћење удаљених, доступних извора и грађе у електронском формату. 6.Облици активне наставе кроз индивидуални, групни и тимски рад са ученицима; тематски задаци и тематске целине; Проблемски приступ задатку (значај активног учешћа ученика у настави, присутност истраживачког елемента у раду, формирање логичких веза, аналитичког размишљања и развијања основних компетенција и вештина код ученика, важних за развој личности, живот и рад, начин дефинисања тематских задатака и одређивање тематских целина, конципирање активне наставе кроз проблемски приступ задатку и истраживачко решавање, индивидуалне способности ученика у тимском раду – склоности и таленти, подршка осетљивим групама).
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника20
Трајањеједан дан (7 бодова)