logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

293 Дидактичко-методска поставка часа математике Компетенцијa: K1
Приоритети: 5,6
ИнституцијаЕлектротехнички факултет, Булевар Краља Александра 73, 11000 Београд
КоординаторСиниша Јешић, jesha@eunet.rs, 063/527-903
АуториСиниша Јешић
РеализаториМира Николић Алексић, Наташа Бабачев, Горица Ивановић, Синиша Јешић, Драгица Мишић
Општи циљевиОбука наставника за: одабир наставне методе, методског поступка и методског принципа; сагледавање корелације наставних метода и дидактичких принципа; одабир техника рада на часу
Специфични циљевиОспособљавање наставника за: критичку анализу успешности часа; Прилагођавање одабране методе условима у одељењу; Анализу узрочно-последичне везе између одабраних метода рада и постигнућа ученика; Постављање циљева који се постижу одабраном методом рада
Садржај и активности 1. Антиподални дидактички принципи у настави математике: анализа и синтеза, поступност и систематичност, историчност и савременост, очигледност и апстрактност. 2. Облици рада на часу – фронтална, диференцирана, програмирана и полупрограмирана, проблемска, миметичка и емпиријска настава. 3. Методе рада које подржавају облике рада наведене под 2. 4. Методски приступи – индукција и дедукција са модификацијама локалног и непотпуног типа. 5. Семантички и семиотички аспекти наставе – функционална писменост. Теме: Геометриј; Скупови бројева; Математички записи и Графички прикази – квантитативна процена величина, синтетички приступ темама геометрије – иницијатор развоја способности аналитичког приступа.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)