logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

28 Васпитни рад и индивидуални васпитни план Компетенцијa: K3
Приоритети: 1, 6
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/3, Поштански Фах 74, 11000 Београд
КоординаторМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-53-85, 064/644-53-78
АуториМирјана Трифуновић Паул, Гордана Јосимов
РеализаториМирјана Трифуновић Паул, Гордана Јосимов
Општи циљевиПовећање осетљивости за рад са ученицима са васпитним проблемима; Остваривање позитивних промена у понашању на нивоу појединаца, одељења и целе школе
Специфични циљевиПовећање компетенција за појачан васпитни рад; Примена васпитних, превентивних и интервентних поступака и креативних начина позитивног дисциплиновања
Садржај и активности 1. Законски оквир васпитног рада у школи. 2. Руковођење одељењем. 3. Поступци појачаног васпитног рада са учеником са аспекта различитих улога (учитељ, предметни наставник, разредни старешина, стручни сарадници, директор, родитељ). 4. Повезивање са спољашњом заштитном мрежом подршке ученику (услуге на локалном нивоу). 5. Индивидуални план подршке, анализа и евалуација. 6. Рад на студијама случаја. 7. Израда индивидуалних планова подршке за конкретне ученике. 8. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)